Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

 • Nettoomsättningen i Copperstone Resources AB (Bolaget) under perioden uppgick till 5 (671) KSEK, varav fjärde kvartalet – (253) KSEK.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -4105 (-9974) KSEK varav fjärde kvartalet 3976 (-1320). Resultat efter skatt per aktie var -0,05 (-0,26) SEK varav för fjärde kvartalet 0,04 (-0,03) SEK.
 • Kassaflödet under perioden var 273 (-7633) KSEK varav tredje kvartalet 590 (1224) SEK.
 • Vid periodens utgång fanns 1951 (1678) KSEK i likvida medel.
 • Balansomslutningen vid periodens slut var 30017 (28649) KSEK.
 • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 22482 (3376) KSEK. Under perioden har 1472 (1816) KSEK aktiverats.
 • Positiva resultat från kärnborrningskampanjen inom Copperstoneprojektet
 • Undersökningstillstånden Sandberget 200 och 300 förlängdes på tre år.
 • Processen med att överta det 100 %-iga ägande av Copperstoneprojektet slutfördes.
 • Bolaget medverkade till kapitaliseringen av Nordic Iron Ore genom försäljning av Bolagets teckningsrätter.
 • Som en service till Bolagets ägare initierades handel med aktier i Nordic Iron Ore.
 • Samtliga lån med relation till Nordic Iron Ore AB avvecklades.
 • Bolaget säkrade finansiering och den finansieringsplan som nu gäller och som inbegriper lösen av utestående teckningsoption i maj bedöms vara tillräcklig för de kommande de tolv månaderna. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Mycket uppmuntrande resultat från borrningarna på Sandberget 200
 • Den av bolaget initierade handeln i aktier i Nordic Iron Ore på beQuoteds inofficiella lista inleddes.

Ett väsentligt steg i utvecklingen har genomförts
Fjärde kvartalet 2015 var ett händelserikt kvartal för Bolaget. En borrkampanj på Copperstoneprojektet genomfördes, Bolaget övertog formellt ett 100 %-igt ägande av projektet, och finansiering säkrades för att driva verksamheten mot en mineraltillgångs-bedömning enligt internationell standard (JORC).

I och med genomförandet av borrkampanjen på Copperstone-projektet har ett stort steg tagits för att kunna sammanställa en mineraltillgång. En publicerad mineraltillgång kommer att ge projektet ett betydligt större värde och större uppmärksamhet.

Resultaten från borrningarna styrker antagandet om att Copperstoneprojektet är en stor kopparmineralisering med varierande halter. Inom de områden där resultaten hittills är tillgängliga indikeras stora bredder av mineraliseringar med höga halter och som därmed kan ha en stor ekonomisk potential. Inom projektområdet finns även områden vid sidan av- och under- de nu undersökta områdena, som med blir intressanta för fortsatt utveckling med den ökade geologiska kunskapen som resultaten från borrningarna medfört.

Jag vill slutligen framföra ett tack till de finansiärer som under kvartalet medverkat till den fortsatta finansieringen av Bolaget.

Per Storm
Verkställande Direktör

Kommande rapportdatum
19 maj 2016: publicering Q1-rapport
31 augusti 2016: publicering halvårsrapport och Q2-rapport
24 november 2016: publicering niomånadersrapport och Q3-rapport
19 februari 2017: publicering bokslutskommuniké och Q4-rapport 2016

Rapporten i sin helhet bifogas.

Danderyd 11 februari 2016 

Styrelsen

Frågor besvaras av:
Per Storm, Verkställande direktör
Copperstone Resources AB,
Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd
Tel: 070 – 594 90 24
Email: per.storm@copperstone.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Bokslutskommunike 2015.pdf

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.