Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

Copperstone Resources AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016


 -- Nettoomsättningen under perioden uppgick till 91 (124) KSEK varav för
   fjärde kvartalet till 67 (119) KSEK.

 -- Periodens resultat före skatt uppgick till -13 618 (-4 113) KSEK varav för
   fjärde kvartalet -8 603 (3 968) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var
   -0,12 (-0,05) SEK varav för fjärde kvartalet -0,05 (0,03) KSEK.

 -- Kassaflödet under perioden var 778 (273) KSEK varav för fjärde kvartalet 1
   756 (590) KSEK.

 -- Vid periodens utgång fanns 2 729 (1 951) KSEK i likvida medel. 

 -- Balansomslutningen vid periodens slut var 38 060 (30 017) KSEK. 

 -- Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 26 677 (22
   482) KSEK. Under perioden har 6 437 (1 472) KSEK aktiverats och under
   fjärde kvartalet har
   1 557 (1 472) KSEK aktiverats. 

 -- Bolaget säkrade en lånefacilitet om 7 000 KSEK från kvalificerade
   investerare. Av detta lån har därefter 4 060 KSEK kvittats mot nya aktier i
   bolaget.

 -- Bolaget presenterade goda analysresultat från sommarens och höstens
   borrningar.

 -- Bolaget presenterade omvärderingen att Svartlidenområdet potentiellt utgör
   en koppar-guld porfyrmineralisering (porphyry copper-gold).

 -- Bolaget anlitade ett internationellt expertteam för utvärdering av
   Svartliden samt planering inför en kärnborrningskampanj för geologiska
   undersökningar mot djupet.

 -- Bolaget besvarade en begäran från Bergsstaten om komplettering av
   koncessionsansökan för Eva K nr 1.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 -- Copperstone Resources presenterade den tekniska rapport som utarbetats av
   det internationella team Bolaget satt samman under hösten.

 -- Bolaget offentliggjorde en företrädesemission om c:a 23 000 KSEK med
   teckningsåtaganden och garantier upp till 80 %.

 -- Bolaget offentliggjorde starten på den borrkampanj mot djupet på Svartliden
   som avser att verifiera hypotesen om en guld-koppar porfyrmineralisering

Detta dokument innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 6 februari 2017 kl. 17:45 CET. 

För ytterligare information, se www.copperstone.se eller kontakta Per Storm, VD
Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstone-projektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9 260
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser.