Bolagsstämmokommuniké

Kopparberg Mineral AB
Kommuniké från årsstämma

Bolagsstämmokommuniké

 Publicerad 2011-05-13                ÅrsstämmokommunikéVid Kopparberg Minerals årsstämma den 12 maj 2011 kl. 18.00 i Näringslivets
Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm, beslöts följande: 


 -- Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 1 september 2009 - 31
   december 2010 fastställdes.
   
 -- Beslöts att disponera koncernens förlust enligt den fastställda
   balansräkningen och föra över i ny räkning -5 153 575 SEK.
   
 -- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
   2009/10.
   
 -- Beslöts att styrelsearvode ska utgå med 75 000 SEK till ordinarie ledamot
   samt 120 000 SEK åt styrelseordförande. Revisionsarvode ska utgå enligt
   skälig kostnadsräkning.
   
 -- Beslöts att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Omval sker av Christer
   Lindqvist, Ulrich Andersson, Harald Meinhardt, Nils-Erik Marinder samt
   Alain Chevalier. Nyval sker av Lars-Göran Ohlsson.
   
 -- Följande ändringar av bolagsordningen beslöts om. § 4 ändras på så vis att
   aktiekapitalet skall vara lägst 12.000.000 och högst 48.000.000 kronor.
   Antal utgivna aktier får lägst vara 6.000.000 st. och högst 24.000.000 st.
   Bolagets aktier skall utgöras av två serier, serie A och serie B. Aktie av
   serie A skall medföra 10 röster och av serie B 1 röst. Högst 80.000 aktier
   av serie A samt 23.920.000 aktier av serie B får utges. § 7 ändrades på så
   vis att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
   och på Bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om
   att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. § 8 ändras på så vis att
   revisorsval ska ske årligen.
   
 -- Bolagsstämman beslöt att bemyndiga åt styrelsen att intill nästa årsstämma
   fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner, om högst
   1 250 000 B-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 2 500
   000 kr, samt med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och/eller med
   bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 §
   andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Nyemission i enlighet med detta
   bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor, och teckningskursen
   skall således sättas så nära marknadsvärdet som möjligt. Teckningsoptioner
   behöver ej utges mot betalning. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i
   övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga
   rätt att teckna de nya aktierna. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
   och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest
   med villkor enligt ovan får ske om det kan antas främja förutsättningarna
   att stärka bolagets kapitalbas eller för att bredda ägandet i bolaget.
   
 -- Bolagsstämman beslöt om emission av teckningsoptioner till ledande
   befattningshavare på så vis att emittera 310 000 teckningsoptioner. Varje
   teckningsoption skall, under perioden 1 juni 2011- 30 april 2013 berättiga
   till teckning av en ny B-aktie till en kurs motsvarande 110 % av
   teckningskursen av genomsnittlig sista betalkurs för bolagets B-aktier
   under 13-26 maj 2011. Rätt att teckna optionerna skall endast tillkomma
   Kopparberg Mining Exploration AB och skall sedermera användas för
   optionsprogram i enlighet med den optionsplan som fastställs av styrelsen.
   Teckningsoptionerna kommer att tilldelas ledande befattningshavare
   och/eller anställda eller uppdragstagare som är nyckelpersoner för
   företaget i enlighet med villkoren i av styrelsen beslutad optionsplan, med
   villkor att mottagaren i samband med tilldelning skall erlägga en premie
   motsvarande optionens värde beräknat enligt den s.k. Black &
   Scholes-modellen, och bolagsstämman godkänner genom detta beslut att sådan
   tilldelning/överlåtelse sker. Vid fullt utnyttjande kommer aktiekapitalet
   öka med 620 000 kr. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
   är att bolaget funnit det lämpligt att genom optionsprogrammet kunna
   behålla och rekrytera kvalificerade ledande befattningshavare, och på så
   vis maximera förutsättningarna för bolagets tillväxt.


För ytterligare information:
Tf VD Harald Meinhardt, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 - 2996968.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har per den 31 mars 2011
beviljats totalt 47 undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar. Kopparberg
Mineral är den största ägaren i Nordic Iron Ore AB.