Copperstone erhåller markanvisning

Copperstone Resources AB (publ) meddelar idag att bergmästaren i Luleå har beviljat Copperstone Viscaria AB:s ansökan om markanvisning för Viscariaprojektet och anvisat mark i enlighet med ansökan. Markanvisningen är det sista i en rad beslut från bergmästaren som behövs för att Copperstone ska kunna starta den planerade gruvverksamheten.

Genom beslutet anvisar bergmästaren den mark som får användas för gruvverksamheten samt fastställer den ersättning som ska utgå till berörda markägare och rättighetsinnehavare för den anvisade marken.

”Beslutet är en viktig milstolpe för oss och innebär att vi kan fortsätta att hålla högt tempo i förberedelserna inför återstarten av Viscariagruvan”, säger Henrik Ager, vd för Copperstone.

Copperstone ansökte den 30 juni 2021 om markanvisning hos Bergsstaten till förmån för bearbetningskoncessionerna Viscaria K nr 3, Viscaria K nr 4 och Viscaria K nr 7 i Kiruna kommun, enligt bestämmelserna i 9 kap. minerallagen (1991:45). Efter att förrättningssammanträde hållits med fastighets- och sakägare den 25 maj i år har bergmästaren beslutat att bevilja Copperstone markanvisning.

För att bedriva gruvverksamhet behövs även ett tillstånd enligt miljöbalken och processen för detta framskrider parallellt. Den 24 maj meddelade Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt att Copperstones ansökan är komplett, och idag kom domstolens beslutade tidplan som innebär att huvudförhandling beräknas ske i februari 2024.

Copperstones handlingar i ärendet publiceras på bolagets hemsida under fliken Tillståndsportalen https://copperstone.se/tillstandsportal/miljoansokan/