Copperstone genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom cirka 80,9 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Pressmeddelande

Kiruna den 21 mars 2022

Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har genomfört en riktad nyemission av 71 miljoner aktier till Thomas von Koch (genom bolaget TomEnterprise AB) och Christian Kinch (genom bolaget KK Invest AB) till en teckningskurs om 1,14 kronor per aktie och tillförs därigenom cirka 80,9 miljoner kronor före emissionskostnader (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen är förhandlad mellan Bolaget och Thomas von Koch / Christian Kinch och motsvarar stängningskursen den 21 mars 2022.

Styrelsen i Copperstone har med stöd av bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 19 maj 2021 beslutat om den Riktade Nyemissionen med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt av 71 miljoner aktier till en teckningskurs om 1,14 kronor per aktie. Bolaget tillförs härigenom cirka 80,9 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Emissionen riktades enbart till Thomas von Koch och Christan Kinch i deras gemensamt bedrivna investeringsverksamhet.

Inför kommande expansion av Viscaria-projektet de närmaste åren, har styrelsen bedömt det vara i Bolagets och alla aktieägares intresse att utifrån samma överväganden som vid den förra riktade emissionen av aktier den 1 februari 2022 (se pressmeddelande samma datum) ytterligare förstärka kassan. Detta tack vare att en kvalitativ och långsiktig investerare, som har framträdande roller i svenskt näringsliv sedan decennier, kan knytas till Bolaget. Likviden ska företrädesvis användas till vissa infrastrukturinvesteringar som bedöms kunna påskynda gruvdrift vid ett miljötillstånd.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen är förhandlad mellan Bolaget och Thomas von Koch / Christian Kinch och motsvarar stängningskursen den 21 mars 2022. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen är även i linje med aktiens volymviktade genomsnittskurs på Nasdaq First North Growth Market de 10 senaste handelsdagarna.

Jörgen Olsson, styrelseordförande Copperstone, kommentar:

”Det är oerhört glädjande att även Thomas von Koch och Christian Kinch valt att investera i Copperstone. Det visar att allt fler kvalitativa investerare ser potentialen i och vikten av återöppnandet av Viscaria. Projektfinansiering kommer bli en fortsatt viktig fråga för Bolaget framåt. Thomas von Koch och hans framträdande roll i svenskt näringsliv bidrar självklart med gedigen erfarenhet i det arbetet.”

Thomas von Koch, kommentar:

”Copperstones ambition är viktig i ett större perspektiv. Det ökade behovet av koppar i och med omställningen till ett fossilfritt samhälle är helt uppenbart. Svenska producenter, med stark tradition och gruvkunnande, har mycket goda förutsättningar att driva utvecklingen ansvarsfullt. Det ska bli spännande att få vara delaktig i återöppnandet av Viscaria – ett nytt stort basindustriprojekt i Kiruna. Jag har följt Jörgen Olsson i flera sammanhang de senaste 15 åren och har imponerats över hans förmåga att bygga bolag och realisera utmanande projekt. Det erfarna team som nu har etablerats under Anna Tynis ledning i Kiruna bidrar till min övertygelse om Bolagets framgång.”

Den Riktade Nyemissionen innebär att antalet aktier i Copperstone ökar från 1 253 973 895 aktier till
1 324 973 895 aktier. Bolagets aktiekapital ökar från 125 397 389,50 kronor till 132 497 389,50 kronor. Den Riktade Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 5,4 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare
Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare åt Copperstone i samband med den Riktade Nyemissionen och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Copperstone i samband med den Riktade Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Anna Tyni på +46 (0) 70 – 561 46 11
E-post: anna.tyni@copperstone.se

Styrelseordförande Jörgen Olsson på +46 (0) 703 – 420 570
E-post: jorgen.olsson@deciso.se

info@copperstone.se eller www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 21 mars 2022 kl. 19.45 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Copperstone Resources AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Copperstone Resources AB (publ), Arctic Securities AS, filial Sverige eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Copperstone har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Om Copperstone
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Moderbolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.