Copperstone genomför riktad nyemission och tillförs 147,9 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Pressmeddelande

Kiruna 1 februari 2022

Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 136 955 201 aktier till ett pris om 1,08 kronor per aktie och tillförs därigenom 147,9 miljoner kronor före transaktionskostnader (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Arctic Securities AS, filial Sverige. Teckningsintresset överskred förväntan och styrelsen har därmed valt att utöka den tidigare bedömda emissionsvolymen. Den Riktade Emissionen tecknades av institutionella och kvalificerade investerare, däribland Santhe Dahl Invest AB, Skandinavkonsult i Stockholm AB och RoosGruppen AB. Cirka 70 procent av den Riktade Emissionen tecknades av för Bolaget nya investerare.

Styrelsen i Copperstone har med stöd av bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 19 maj 2021 beslutat om en riktad nyemission med avvikelse från befintliga ägares företrädesrätt av högst 136 955 201 aktier till en teckningskurs om 1,08 kronor per aktie. Bolaget tillförs härigenom cirka 147,9 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgick till 1,08 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 11,5 procent jämfört med aktiens volymviktade genomsnittskurs under emissionsdagen på Nasdaq First North Growth Market. Detta motsvarar en rabatt om cirka 9,6 procent jämfört med aktiens volymviktade genomsnittskurs på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna.

Jörgen Olsson, styrelseordförande Copperstone, kommentar:

”Vi är tacksamma för det stora investerarintresset från nya institutionella och kvalificerade investerare som möjliggjort denna förstärkning av vår finansiella ställning. Vi förbättrar därmed förutsättningarna ytterligare för återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Vi är i slutfasen av färdigställandet av vår miljötillståndsansökan, vilken är en viktig milstolpe för Bolaget. Med en starkare balansräkning kommer vi att förstärka vår position i dialoger med olika intressenter och framtida leverantörer, vilka kommer att intensifieras under året.”

Likviden från den Riktade Nyemissionen avses accelerera fortsatta investeringar inför ett återöppnande av Viscaria-gruvan i Kiruna. Ett prioriterat investeringsområde är kärnborrning i syfte att säkerställa och utöka mineraltillgångarna.

Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Arctic Securities AS, filial Sverige. Styrelsen bedömer att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen rättvist återspeglar rådande volatila marknadsförhållanden och att den rabatterade teckningskursen därmed är marknadsmässig. Styrelsen har vidare beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt huvudsakligen för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital inför det förestående inlämnandet av Bolagets miljöansökan i mars 2022 samt diversifiera och stärka ägarbasen. Styrelsens samlade bedömning är att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen är att föredra framför en företrädesrättsrättsemission för befintliga aktieägare, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Den Riktade Nyemissionen tecknades av institutionella och kvalificerade investerare, däribland Santhe Dahl Invest AB, Skandinavkonsult i Stockholm AB och RoosGruppen AB. Cirka 70 procent av den Riktade Nyemissionen tecknades av för Bolaget nya investerare.

Den Riktade Nyemissionen innebär att antalet aktier i Copperstone ökar från 1 117 018 694 aktier till
1 253 973 895 aktier. Bolagets aktiekapital ökar från 111 701 869,40 kronor till 125 397 389,50 kronor. Den Riktade Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 10,9 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.

Copperstone Resources rapport för det fjärde kvartalet 2021 släpps den 4 mars 2022.

Rådgivare
Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare åt Copperstone i samband med den Riktade Nyemissionen och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Copperstone i samband med den Riktade Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Anna Tyni på +46 (0) 70 – 561 46 11
E-post: anna.tyni@copperstone.se

Styrelseordförande Jörgen Olsson på +46 (0) 703 – 420 570
E-post: jorgen.olsson@deciso.se

info@copperstone.se eller www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 1 februari 2022 kl. 01:15 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Copperstone Resources AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Copperstone Resources AB (publ), Arctic Securities AS, filial Sverige eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Copperstone har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Om Copperstone
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Moderbolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.