Copperstone genomför riktad nyemission om cirka 235 MSEK och Thomas von Koch blir störste aktieägare

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Pressmeddelande

Kiruna 21 oktober 2022

Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 204 209 347 aktier till ett pris om 1,15 kronor per aktie och tillförs därigenom cirka 235 miljoner kronor före transaktionskostnader (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen har slutligt fastställts till volymvägd genomsnittlig kurs under den 20 oktober 2022 vilken uppgick till 1,15 kronor, i enlighet med vad som offentliggjordes av Bolaget tidigare ikväll. Teckningskursen innebär att den Riktade Nyemissionen genomförs utan rabatt i förhållande till torsdagens volymvägda genomsnittskurs. Den Riktade Nyemissionen tecknades av kvalificerade investerare, däribland Thomas von Koch (genom bolaget TomEqt Private AB), Jan Ståhlberg och RoosGruppen AB. Styrelsen har för avsikt att under hösten kalla till en extra bolagsstämma där ett förslag om val till ny styrelseledamot kommer att läggas fram.

Styrelsen i Copperstone har med stöd av bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 18 maj 2022 beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier med avvikelse från befintliga ägares företrädesrätt av högst 204 209 347 aktier till en teckningskurs om 1,15 kronor per aktie. Bolaget tillförs härigenom cirka 235 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen har slutligt fastställts till volymvägd genomsnittlig kurs under den 20 oktober 2022 vilken uppgick till 1,15 kronor, i enlighet med vad som offentliggjordes av Bolaget tidigare ikväll. Teckningskursen innebär att den Riktade Nyemissionen genomförs utan rabatt i förhållande till torsdagens volymvägda genomsnittskurs. Eftersom teckningskursen inte innefattar någon rabatt bedömer styrelsen teckningskursen som marknadsmässig.

Genom den Riktade Nyemissionen blir Thomas von Koch störste aktieägare i Bolaget och har i samband med sin investering, tillsammans med Jan Ståhlberg, framfört önskemål om att utse en representant till Copperstones styrelse, vilket aviserades i det pressmeddelande som offentliggjordes i torsdags. Styrelsen har för avsikt att under hösten kalla till en extra bolagsstämma där ett förslag om val till ny styrelseledamot kommer att läggas fram.

Thomas von Koch, aktieägare, kommentar:

Efter att ha följt bolaget som investerare en tid har jag blivit allt mer övertygad om att Copperstone är på rätt väg. Jag är djupt imponerad av den nyss inlämnade miljöansökan och vi hoppas nu att vi snart får tillstånden på plats så att vi kan påbörja ett för Sverige mycket viktigt basindustriprojekt. Europa importerar idag 80 procent av all koppar som vi konsumerar. Kravet på närproducerade kritiska metaller ökar alldeles uppenbart och här kan Copperstone göra skillnad.

Jörgen Olsson, styrelseordförande Copperstone, kommentar:

Vi är självklart glada och smickrade av den support vi nu får från Thomas och Jan samt alla de övriga investerarna i nyemissionen. Vi är övertygade om att vi tillsammans med våra investerare och med Thomas och Jan i spetsen kommer att etablera Copperstone som en av världens mest ansvarsfulla kopparproducenter.

Styrelsen har, som aviserats i pressmeddelande i torsdags, beslutat att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Copperstone är inne i en intensiv fas och i enlighet med tidigare kommunikation kommer en större kapitalanskaffning i samband med erhållet miljötillstånd att genomföras. Inför framtida kapitalanskaffning ser Bolagets styrelse det därför som mycket angeläget att ha långsiktiga kapitalstarka aktieägare.

Mot denna bakgrund ser Bolagets styrelse den Riktade Nyemissionen som ett sätt att få in fler långsiktiga kapitalstarka aktieägare i Bolaget, vilka även bedöms ha den finansiella möjligheten att stötta Bolaget med kapital i framtida kapitaliseringar. Även sådana ägare med mindre ägarandel i dagsläget har härmed givits tillfälle att öka sin andel. För att ytterligare understödja styrelsens synsätt har representanter för Bolaget sonderat intresset hos ett antal befintliga aktieägare avseende om de hade föredragit en företrädesemission eller en riktad nyemission i detta skede. En överväldigande majoritet menade att en riktad emission vore att föredra, dels på grund av de långsiktiga strategiska skäl avseende kapitalanskaffning som ovan nämnts, dels på grund av den höga och förmodligen tilltagande osäkerheten de senaste månaderna på såväl aktiemarknaden som finansieringsmarknaderna i övrigt. De redan kritiska förberedelserna före miljötillståndet inför gruvöppning skulle kunna bli svårt lidande av onödig finansiell osäkerhet i Bolaget de kommande kvartalen. Styrelsens samlade bedömning är att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen på detta sätt, och därigenom bland annat säkerställa Thomas von Kochs utökade, och Jan Ståhlbergs nya, engagemang i Bolaget, kraftigt överväger skälen som motiverar huvudregeln, att ge ut aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen bedömer således att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och samtliga aktieägare intresse.

Tillförd likvid från den Riktade Nyemissionen avses accelerera fortsatta investeringar och provborrningar inför ett miljötillståndsgodkännande för att Bolaget ska vara väl förberett inför ett återöppnande av Viscariagruvan i Kiruna. Ett prioriterat investeringsområde är kärnborrning i Viscaria-området i syfte att säkerställa och utöka mineraltillgångarna.

Den Riktade Nyemissionen tecknades av kvalificerade investerare, däribland Thomas von Koch som tecknat sig för aktier motsvarande 100 miljoner kronor och därigenom ökar sin andel från 4,5 procent till 9,6 procent av aktierna i Bolaget, Jan Ståhlberg som tecknat sig för aktier motsvarande 50 miljoner kronor samt RoosGruppen AB som tecknat sig för aktier motsvarande 20 miljoner kronor.

Den Riktade Nyemissionen innebär att antalet aktier i Copperstone ökar från 1 330 093 009 aktier till
1 534 302 356 aktier. Bolagets aktiekapital ökar från 133 009 300,90 kronor till 153 430 235,60 kronor. Den Riktade Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 13,3 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare
Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare åt Copperstone i samband med den Riktade Nyemissionen och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Copperstone i samband med den Riktade Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Styrelseordförande Jörgen Olsson på +46 (0) 703 – 420 570
E-post: jorgen.olsson@copperstone.se

info@copperstone.se eller www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 21 oktober 2022 kl. 00:45 CEST.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Copperstone Resources AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Copperstone Resources AB (publ), Arctic Securities AS, filial Sverige eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Copperstone har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Om Copperstone
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Moderbolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.