Copperstone genomför två riktade emissioner och tillförs därigenom 24 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.
Danderyd 19 maj, 2020

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) beslutade den 19 maj 2020, om en riktad kontant nyemission av cirka 43 246 494 B-aktier (”Nyemissionen”) samt därtill beslutat om en riktad kontant nyemission till två amerikanska investerare om 1 226 415 B-aktier respektive 660 377 B-aktier (den ”Separata Emissionen”) till en teckningskurs om 0,53 kronor per aktie. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 23 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader och den Separata Emissionen tillför Bolaget cirka 1 miljon kronor före emissionskostnader, vilket utgör ett totalt belopp om cirka 24 miljoner kronor.

Nyemissionen och den Separata Emissionen genomfördes med avvikelse från befintliga ägares företrädesrätt med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2019.

Bolaget avser att använda likviden från Nyemissionen och den Separata Emissionen för:

  • Viscaria, Kiruna: intensifierade kärnborrningar och studier inom miljö och sandmagasinsdeponering
  • Copperstone projektet, Arvidsjaur: investeringar inom geofysik och fortsatt prospektering

Michael Mattsson, VD Copperstone, kommentar:

”Vi befinner oss i ett spännande skede av bolagets utveckling med verksamheten i Arvidsjaur och inte minst Viscaria-projektet i Kiruna. Att lyckas resa kapital trots rådande marknadsläge visar på intresset för hållbar europeisk kopparproduktion. Nu tar vi viktiga steg mot en återstart av gruvan på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljö och lokalsamhälle.”

Teckningskursen i Nyemissionen fastställdes genom ett så kallat accelererat ”bookbuilding”-förfarande. Kursen motsvarar en rabatt om 4,4% gentemot den volymviktade genomsnittskursen senaste fem dagarna om SEK 0,55 samt 11,7% gentemot stängningskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market om SEK 0,60 den 18 maj 2020. Teckningskursen i den Separata Emissionen har fastställts till samma kurs som i Nyemissionen.

Nyemissionen tecknades huvudsakligen av nya svenska och internationella investerare, inklusive nominerade styrelseordförande Jörgen Olsson genom JOHECO AB. Skälet till avvikelsen från befintliga ägares företrädesrätt i Nyemissionen och den Separata Emissionen var huvudsakligen att diversifiera aktieägarbasen och att möjliggöra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Genom Nyemissionen och den Separata Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 45 133 286 till 641 275 703, och aktiekapitalet med 4 513 328,60 kronor till 64 127 570,30 kronor. Nyemissionen och den Separata Emissionen medför en utspädning för existerande ägare om 7,0%, baserat på antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen och den Separata Emissionen.

Av emissionsadministrativa skäl tecknas Nyemissionen helt eller delvis av ABG Sundal Collier till aktiernas kvotvärde. I samband med betalning från investerarna i Nyemissionen omkring den 26 maj 2020 kommer Bolaget att tillföras resterande belopp, det vill säga skillnaden mellan kvotvärdet och priset i Nyemissionen.

Rådgivare
ABG Sundal Collier AB är sole global coordinator och bookrunner åt Copperstone i samband med Nyemissionen och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Copperstone i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Michael Mattsson, VD, Mobil: +46 (0)705 739 777, E-mail: michael.mattsson@copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 19 maj 2020 kl 02.08 CEST.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Copperstone Resources AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Copperstone Resources AB (publ), ABG Sundal Collier AB eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Copperstone har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Om Copperstone
Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.