COPPERSTONE RESOURCES AB: ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

Copperstone Resources AB
Kommuniké från årsstämma

COPPERSTONE RESOURCES AB: ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

Vid Copperstone Resources AB:s årsstämma den 16:e maj 2016 kl. 16.00 på
Advokatfirman Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts att: 

 -- fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
   koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016

 -- disponera de vinstmedel som står till förfogande så att 4 580 126 kr
   balanseras i ny räkning

 -- bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet för
   räkenskapsåret 2016

 -- styrelsearvode skall utgå med 75 000 kr till ordinarie ledamot samt 120 000
   kr till styrelsens ordförande; att styrelsen disponerar 600 000 kronor för
   kommittéarbeten och särskilda uppdrag; att revisionsarvode skall utgå
   enligt skälig kostnadsräkning

 -- styrelsen skall bestå av fyra personer: omval sker av Michael Mattsson och
   Niclas Löwgren, nyval sker av Björn Israelsson och Chris McKnight

 -- konfirmera valet av PriceWaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor
   Annika Wedin, för fram till 2018 enligt val på tidigare stämma

 -- styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram
   till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner
   och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier
   av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från
   aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning
   eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5
   aktiebolagslagen. Teckningsoptioner eller konvertibler som ges ut enligt
   detta bemyndigande ska bara kunna utnyttjas för teckning av eller
   konvertering till aktier av serie B. Styrelsens ordförande föreslås bli
   bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att
   vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid
   Euroclear Sweden AB

 -- Stämman beslöt att anta en ny Bolagsordning där aktiekapitalet skall vara
   lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. Antal utgivna aktier
   får lägst vara 200 000 000 och högst 800 000 000 st. Bolagets aktier skall
   utgöras av två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra
   10 röster och av serie B 1 röst. Högst 80 000 aktier av serie A samt 799
   920 000 aktier av serie B får utges.INFORMATION RÖRANDE NYA STYRELSELEDAMÖTER:

Björn Israelsson

Björn Israelsson är född och uppvuxen i Skellefteå-fältet (Boliden och
Kristineberg) och senare i Bergslagen (Ludvika). Diskussioner om gruvor hörde
till hemmets vardag under tjugo års tid. Under sommarloven praktiserade han som
gruvmekaniker vid Idkerbergets och Ställbergs gruvor såväl ovan som under jord.
Utbildningen bestod av ekonomiska ämnen (magisterexamen). Och han har varit
yrkesverksam i huvudsak som ekonomichef hos ABB Service. Under den senare delen
av yrkesverksamheten deltog han i förstudier för fullserviceuppdrag hos ett
flertal kunder. Fick bland annat djupa kontakter med stål- och gjuteriföretag.
Israelsson ledde under en period ett fullserviceföretag. Utredningar av
kundklagomål och deltagande i fackliga förhandlingar har alltid ingått i
yrkesuppgifterna. 

Innehav i Copperstone Resources AB: 11 000 000 B-aktier.Chris McKnight

Chris McKnight är geolog och entreprenör med över 30 års erfarenhet från
prospektering och geologi inom infrastruktur, råvaror, metaller och
gruvsektorn. Under sin karriär har McKnight grundat och utvecklat ett antal
geotekniska och geologiska konsult- och prospekteringsföretag i Afrika och
Europa. Framgångsrikt avslutat fler än 300 prospekterings- och geotekniska
projekt. Projekten spänner alltifrån s k greenfield till långt framskridda
mineralprospekteringsprojekt, genomförbarhetsstudier, gruvplanering, smältverk,
vägar och broar, industriella och kommersiella byggnader. McKnight grundade
Horizon Blue Resources AB i norra Sverige under 2010 och är bekant med en mängd
aspekter inom prospekterings- och gruvindustrin I Sverige. Sedan 2012 har
McKnight arbetat nära Copperstone med uppgift att genomföra omfattande
prospektering inom Copperstoneprojektet och idag utgör McKnight Bolagets
tekniska projektgeolog. Nya tolkningar och insikter av McKnight har medfört den
fascinerande prospekteringsmöjlighet på djupet som Copperstone för närvarande
arbetar utefter. 

Chris McKnight äger f n inga aktier i Copperstone Resources AB.Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet valdes Michael
Mattsson till styrelsens ordförande. För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 17 maj 2017 kl 08.15 CET. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 8756
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser till Bolaget.