COPPERSTONE RESOURCES AB: BERGSSTATEN ÅTERREMITTERAR EVA K NR 1 TILL LÄNSSTYRELSEN

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

COPPERSTONE RESOURCES AB: BERGSSTATEN ÅTERREMITTERAR EVA K NR 1 TILL
LÄNSSTYRELSEN

Copperstone Resources AB (”Copperstone" eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget
idag tagit del av Bergsstatens återremittering av koncessionsansökan för
Eva-förekomsten (Eva k nr 1) till Länsstyrelsen i Norrbotten. Bergsstaten vill
ha ett förtydligande avseende ett av de villkor Länsstyrelsen föreslog i sin
tillstyrkan av koncessionsansökan den 20 juni 2017. Länsstyrelsen skall besvara
remissen senast den 8 september 2017 och därvid precisera förslaget till
villkor. 

”Koncessionsansökan avseende Eva k nr 1 förefaller vara inne i sitt slutskede
och det faktum att Bergsstaten vill ha ett förtydligande av Länsstyrelsen
beträffande ett föreslaget villkor tolkar Bolaget som ett fullt normalt
förfarande. Enligt Bolagets bedömning tyder den korta svarstiden, två veckor,
också på att Bergsstaten närmar sig beslut i ärendet, då det handlar om den
slutliga formuleringen och inga nya bedömningar eller förändringar av
underlaget förefaller behövas tas fram av Länsstyrelsen i Norrbotten”,
kommenterar Copperstones ordförande Michael Mattsson. 

För ytterligare information, kontakta VD Per Storm, Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 24 augusti 2017 kl 19.20 CET. 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i närheten av Skelleftefältet. Detta
projekt har en potential att bli en av de största bas- och
ädelmetallförekomsterna i Norden. 

Copperstone Resources har totalt fem undersökningstillstånd om cirka 8756
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser.