COPPERSTONE RESOURCES AB: BETYDANDE MINERALISERING PÅTRÄFFAT PÅ DJUPET VID SVARTLIDEN OCH EVA

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

COPPERSTONE RESOURCES AB: BETYDANDE MINERALISERING PÅTRÄFFAT PÅ DJUPET VID
SVARTLIDEN OCH EVA

Copperstone Resources AB (”Copperstone" eller ”Bolaget”) har glädjen att
annonsera resultaten från tre (3) djupa borrhål om total 2 611 m som nu
avslutats på det helägda Svartliden-Eva projektet i Norrbotten. Borrningarna
påbörjades 1 februari och avslutades 23 maj varefter analysresultat löpande
erhållits och utvärderats. 

Målet med de tre borrhålen var att undersöka existens av en djupare
mineralisering av hydrotermalt ursprung under de kända mer ytligt liggande
mineraliseringarna vid Svartliden/Eva (total 106 borrhål, 14 830 m, max
borrhålslängd 300 m) och att förstå typen av, möjlig utbredning av samt
uppkomsten av de borrhålsskärningar som innehåller koppar-guld-zink
mineraliseringar på området. Den geologiska informationen som erhålls från
större djup medger en bättre förståelse för en bredare modell av
mineraliseringarnas uppkomst och stödjer kommande geofysisk modellering mot
djupet och därigenom genererande av nya borr-mål. En plats valdes som
utgångspunkt för att undersöka området mot djupet både för Svartliden och Eva
där COS17353 (hål 1) riktades mot nordnordöst med -70 graders lutning och
borrades till ett djup av 1166 m, COS17354 (hål 2) riktades mot sydsydväst med
-70 graders lutning och borrades till 572 m, COS 17355 (hål 3) riktades i
princip vertikalt till 875,55 m. 

“Vår första djupa borrkampanj har påvisat att en mineralisering med sliror av
koppar-zink sulfider mot djupet existerar på Svartliden/Eva området. Vi har
funnit sliror av höga halter zink och koppar-rika ådror på ytterligare djup.
Därutöver, mer ytnära, har guld-mineraliseringar med varierande halter
(generellt lägre men vissa zoner med bättre halter) identifierats i tydligt
silicifierat berg. Nyligen erhållna resultat från kemisk analys är mycket
uppmuntrande och antyder att det finns ett bredare vertikalt mönster av
mineraliserade zoner inom det åder-rika området. Vi har öppnat upp hela området
och därigenom tydligt ökat den potentiella volymen mot djupet och vi har nu
börjat förstå geologin i sin helhet i området, omvandlingsmönstren och den
grundläggande mekanismen, intrusionen, som är källan till mineraliseringarna”
säger Copperstone’s chefsgeolog och styrelseledamot Chris McKnight i en
kommentar. 

”Jag önskar å Bolagets vägnar tacka det internationella expertteamet för en
imponerande prestation och Chris McKnight för kreativitet, beslutsamhet och ett
antal års dedikerat arbete med Copperstoneprojektet som möjliggjort för Bolaget
att nå denna punkt. De tre djupa borrhålen har öppnat upp såväl förståelsen för
som potentialen i Copperstoneprojektet. I samtliga hål påträffades
mineralisering, träffsäkerheten blev bättre och bättre med intressanta
borrhålsskärningar och stundom rekordartade halter. Arbetet med att finna
riktningen till och lokalisera epicentrum och på sikt omfattningen av detta nya
geologiska system i Norrbotten fortsätter närmast med OPTV, ytterligare
analyser och en teknisk rapport. Inför hösten planeras för ytterligare
projektutveckling på såväl Svartliden/Eva som det spännande Granlidenområdet”,
säger Copperstone’s ordförande Michael Mattsson. 

I tabellerna nedan framgår väsentliga analysresultat för de tre borrhålen där
de individuella proven innehåller mer än följande minimivärden: Au > 0.4 g/t,
Ag > 10 g/t, Cu > 0.4% och Zn > 1% är markerade.* Borrhål:   Dip:       Azimuth:   Längd:     Storlek:      
 COS17353     -70 deg   020 deg    1166.20 m    NQ / BQ     
--------------------------------------------------------------------------------
Intercept           Au      Ag       Cu       Zn 
--------------------------------------------------------------------------------
Från     till       (g/t)     (g/t)     (%)       (%) 
(m)     (m)                                
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
   20,00       21,00     0,52      2,4      0,07 0,01
--------------------------------------------------------------------------------
   26,00       27,00     0,37      7,2      0,57 0,05
--------------------------------------------------------------------------------
   682,00      683,00     0,05      1,5      0,07 1,18
--------------------------------------------------------------------------------
   698,00      699,00     0,19      12,1      0,63 0,20
--------------------------------------------------------------------------------
   746,00      747,00     0,08      9,4      0,55 0,05
--------------------------------------------------------------------------------
   768,00      769,00     0,11      8,4      0,74 0,05
--------------------------------------------------------------------------------
   800,00      801,00     0,24      19,7      0,52 0,05
--------------------------------------------------------------------------------
   813,00      814,00     0,51      0,3      0,00 0,02
--------------------------------------------------------------------------------Borrhål:   Dip:        Azimuth:   Längd     Storlek      
 COS17354    -70 deg     200 deg    572.00 m     NQ      
--------------------------------------------------------------------------------
Intercept            Au      Ag       Cu      Zn 
--------------------------------------------------------------------------------
från     till        (g/t)     (g/t)     (%)      (%) 
(m)     (m)                                
--------------------------------------------------------------------------------
   14,40        16,00     0,58      2,6     0,03 0,48
--------------------------------------------------------------------------------
   19,00        20,00     1,32      5,0     0,13 0,38
--------------------------------------------------------------------------------
   20,00        21,00     2,20      4,8     0,12 0,27
--------------------------------------------------------------------------------
   21,00        22,00     0,66      2,1     0,03 0,06
--------------------------------------------------------------------------------
   22,00        24,00     1,37      3,2     0,06 0,12
--------------------------------------------------------------------------------
   25,00        26,00     0,47      1,7     0,02 0,68
--------------------------------------------------------------------------------
   458,00       459,00     0,11      7,3     0,05 1,50
--------------------------------------------------------------------------------
   460,00       461,00     0,15      10,2     0,12 2,75
--------------------------------------------------------------------------------
   464,00       465,00     0,48      5,1     0,04 5,55
--------------------------------------------------------------------------------
   467,00       468,00     0,20      3,4     0,07 2,62
--------------------------------------------------------------------------------
   468,00       469,00     0,05      6,9     0,07 1,87
--------------------------------------------------------------------------------
   470,00       471,00     0,06      12,7     0,17 4,06
--------------------------------------------------------------------------------Borrhål:   Dip:        Azimuth:   Längd     Storlek      
 COS17355    -85 deg     200 deg    872.55 m     NQ      
--------------------------------------------------------------------------------
Intercept            Au      Ag       Cu      Zn 
--------------------------------------------------------------------------------
från     till        (g/t)     (g/t)     (%)      (%) 
(m)     (m)                                
--------------------------------------------------------------------------------
   18,00        19,00     0,58      5,2     0,24 0,88
--------------------------------------------------------------------------------
   44,70        46,00     0,35      7,2     0,49 0,04
--------------------------------------------------------------------------------
   495,00       496,00     0,09      21,6     0,79 0,12
--------------------------------------------------------------------------------
   496,00       497,00     0,12      3,1     0,07 1,12
--------------------------------------------------------------------------------
   497,00       498,00     0,15      3,8     0,09 1,48
--------------------------------------------------------------------------------
   503,00       504,00     0,77      5,9     0,13 0,13
--------------------------------------------------------------------------------
   512,00       513,00     1,25 >100          1,97 5,54
--------------------------------------------------------------------------------
   602,20       603,00     0,08      23,4     2,25 0,26
--------------------------------------------------------------------------------
   603,00       604,00     0,07      19,7     1,20 0,16
--------------------------------------------------------------------------------
   638,00       639,00     0,04      12,2     0,61 0,11
--------------------------------------------------------------------------------
   684,00       685,00     0,05      10,6     0,26 0,03
--------------------------------------------------------------------------------
   685,00       686,00     0,09      10,9     0,27 0,01
--------------------------------------------------------------------------------

I detta skede finns ingen tydlig kontinuitet att mineraliseringen mot djupet är
en direkt fortsättning på någon av de mer ytnära mineraliseringarna. Verklig
bredd på mineraliseringen är inte känd och något antagande om möjliga
mineraltillgångar är inte gjort. Geologi

Den åder-lika sulfidmineraliseringen med koppar-zink-guld vid Svartliden/Eva
antyder att ett stort hydrotermalt system har utvecklats. Omfattande
silicifiering och svag kalium-omvandling (sk phyllic alteration) är närvarande
med en bandad sekvens av finkorniga klustersediment relaterade till
pre-mineraliserade mafiska intrusioner och fortsätter nedåt under 800 meters
djup för COS17355. Mineraliseringen är relaterad till närvaron av hydrotermal
brecciering i tre dimensioner. Ett flertal post-mineraliserade förkastningar av
olika typ och omvandlade porfyriska intrusioner har också påträffats.
Biotit-omvandling är tydlig i de djupaste delarna av COS17353. Modellering i
tre dimensioner av geologin, omvandlingen och data från kemisk analys pågår. Pågående arbete

En borrhålskameraundersökning (OPTV) pågår för närvarande i de tre djupa
borrhålen i syfte att generera kontinuerligt orienterade bilder. Från analys
med sk WellCAD-mjukvara av riktning och trender i de mineraliserade zonerna
samt andra geologiska gränszoner skapas en bättre förståelse för den geologiska
kontinuiteten. Denna typ av tredimensionell analys kommer att skapa bättre
underlag för fortsatt borrning. OPTV-undersökningarna kompletteras med sk
IP-mätningar och mätningar av naturligt förekommande gammastrålning för att
kartlägga omfattningen av kalium-omvandlingen. Kvalificerad person och analysmetoder

Analysresultaten har granskats och verifierats av Bergsingenjör Thomas
Lindholm, GeoVista AB, kvalificerad person enligt JORC. Lindholm har mer än 25
års erfarenhet av prospektering och gruvverksamhet och är som är kvalificerad
person av Fennoscandian Review Board. Provberedning inkluderande delning av borrkärnor via sågning, krossning och
pulverisering har utförts av ALS Minerals laboratorier, ett ackrediterat
laboratorium i Malå. Beredda prover (pulps) har sedan skickats via kurir till
ALS analyslaboratorium på Irland. Analys av prover har genomförts med 4-syra
upplösning följt av ICP (ME-MS61) avslutning för 49 element inkluderande men
inte begränsat till Ag, Cu och Zn. Alla prover större än 10 000 ppm (1 %) Cu
och/eller Zn är sedan åter-analyserade med 4-syra upplösning och ICP AES
avslutning (Cu-OG62 och Zn-OG62) med resultaten rapporterade som procent.
Guldvärden är bestämda genom 30gm fire assay med en AAS avslutning (Au-AA23). Certifierade koppar och guld standard referensprov liksom blanks och
dubblettprov har förts in med jämna mellanrum i provtagningssekvensen i syfte
att upprätthålla kvalitetskontroll i analysen (noggrannhet och precision). Totalt har 784 prover om en borrlängd om ca 1 m lämnats in för analys. Detta
motsvarar ca 30 % av den totala längden borrkärnor i kampanjen. Totalt har 117
kvalitetskontrollprover, (blanks, standarprover och dubbletter) lämnats in med
en frekvens om 1:20. Om utsagor av framåtblickande karaktär. Detta pressmeddelande kan innehålla
utsagor som riktar sig mot framtiden och som relaterar till framtida händelser
och framtida prestationer och avspeglar Bolagets nuvarande förväntningar och
antaganden. Denna typ av framåtblickande utsagor avspeglar Bolagets nuvarande
uppfattning och baseras på antaganden gjorda på information som för närvarande
är tillgänglig för Bolaget att bedöma. Investerare bör uppmärksamma att denna
typ av framåtblickande utsagor varken är löften eller garanter utan innebär
risker och osäkerheter och kan innebära att framtida resultat skiljer sig från
vad som är förväntat. Dessa framåtblickande utsagor görs per dagens datum och
förutom vad som är erforderlig av tillämplig lagstiftning åtar sig Bolaget inte
att vid varje enskild tidpunkt uppdatera eller revidera dessa att avspegla nya
händelser eller förändrade omständigheter. För ytterligare information, kontakta VD Per Storm, Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 19 juni 2017 kl 0815 CET. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets
kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB. 

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser. *) En ordlista med beskrivning av geologiska termer återfinns i Bolagets
årsredovisning 2016