Copperstone Resources AB delårsrapport januari – juni 2021

Kiruna, 19 augusti 2021

APRILJUNI 2021

 • Resultat för perioden uppgick till -3 603 (-391) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00) SEK.
 • Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 379 441 (316 500) KSEK.
 • Aktiekapitalet vid periodens slut ökade med 90% och uppgick till 547 711 (287 609) KSEK.
 • Kassaflödet under perioden uppgick till 69 523 (8 566) KSEK.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 185 384 (19 283) KSEK.

JANUARI – JUNI 2021

 • Resultat för perioden uppgick till -8 705 (-2 065) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,02) SEK.
 • Totala tillgångar vid slutet av perioden uppgick till 571 470 (340 308) KSEK.
 • Kassaflödet under perioden uppgick till 184 432 (185) KSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Copperstone Resources genomförde en riktad nyemission och tillförde 96 MSEK.
 • Copperstone utsåg Marcello Imaña som Chefsgeolog.
 • Copperstone Resources bjöd in till samråd om återöppningen av Viscariagruvan i Kiruna.
 • Copperstone utser Anna Tyni som ny VD.
 • Ägarförändring bland Copperstones största ägare där Sunstone Metals Ltd minskar sitt innehav och JOHECO och RoosGruppen AB ökar sitt innehav i bolaget.
 • Copperstone öppnade portarna till Viscariagruvan för första gången på 25 år för fortsatta miljöstudier.
 • Norrlandsfonden investerar ytterligare 8,46 MSEK i Copperstone Resources.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Copperstones bearbetningskoncession Viscaria k nr. 7 bekräftas av den svenska regeringen och kommer inkluderas i ansökan om miljötillstånd.

VD HAR ORDET

Det senaste kvartalet har varit fyllt med positiva och spännande nyheter för Copperstone. Det var en historisk dag när vi kunde öppna portarna till Viscariagruvan efter 25 år, både för företaget och för invånarna i Kiruna som har vuxit upp med gruvorna här. Testborrningarna och miljöundersökningarna som vi har gjort ovan jord har uppfyllt våra förväntningar och vi är nu redo att ta nästa steg och undersöka vidare inne i den gamla gruvan. Exakta studier av grundvattnets kvalitet och nivå är en nödvändig del i den ansökan om miljötillstånd för gruvdrift som bolaget beräknar lämna in till Mark- och miljödomstolen omkring årsskiftet.

Arbetet med ansökan om miljötillstånd är vårt huvudfokus under hela 2021. En viktig komponent i det är samrådsprocessen som påbörjades i maj med riktade samråd till olika myndigheter såsom Länsstyrelse, Naturvårdsverk, Samebyar, Kiruna kommun, LKAB med flera som avslutades med ett välbesökt öppet samrådsmöte den 17 juni för allmänheten. Det har hittills varit en lärorik och konstruktiv samrådsprocess där vi har tagit del av värdefulla kunskaper och åsikter från berörda samebyar om renskötsel och samisk kultur, liksom upplysningar och synpunkter från andra sakägare, organisationer, allmänheten och myndigheter, vilket ju är syftet med hela processen. Det skapar det bästa möjliga underlag för utformningen av projektet och för det beslut som så småningom ska tas av Mark- och miljödomstolen. Parallellt med detta arbetar vi också oförtrutet med planering för infrastruktur, gruvbrytning och anrikningsverk för att få en så optimerad och hållbar framtida produktion som möjligt.

En annan positiv händelse under kvartalet var regeringens slutliga avgörande om att bevilja bearbetningskoncessionen Viscaria k nr.7. Det ger oss möjlighet att, tillsammans med bearbetningskoncessioner nr 3 och nr 4, återuppta Viscaria med en längre livslängd. Det ger oss dessutom synergier genom en bättre produktionsekonomi och en potential för högre årlig kopparproduktion. Dessutom utvärderar vi nu andra möjligheter kopplade till den totala projektekonomin, eftersom våra pågående borrningsaktiviteter fortsätter att visa på ytterligare kopparmineraliseringar. Vi har två borr-riggar på plats och under hösten kommer vi att fokusera på den delvis outforskade B-zonen. Vi överväger nu därför en utökad framtida gruvdrift och produktionsvolym, inklusive en magnetitseparation efter flotationen, för att få ut maximalt av biprodukterna. Detta skulle naturligtvis potentiellt öka den totala investeringsnivån (Capex) för projektet, men samtidigt ge en möjlighet att få mer hävstång avseende långsiktiga intäkter och förväntade kassaflöden.

Vi fortsätter att växa i vårt team i Kiruna och de senaste två rekryteringarna är viktiga för öppnandet av en hållbar, effektiv och högteknologisk gruva. Tove Thelin Täckdal börjar hos oss i september som anrikningschef och Emma Mäkitaavola börjar i oktober som forskning- och utvecklingschef. De är båda högt meriterade drivna personer och vi är stolta över att kunna locka så stark kompetens till gruppen. Jag ser fram emot hösten och vårt spännande arbete att tillsammans fortsätta bygga ett modernt gruvföretag. Det kommer att bli en händelserik och intensiv höst.

Avslutningsvis fortsätter vi att få mycket positiv lokal och nationell respons för vårt projekt. Ett exempel är att Norrlandsfonden beslutat att investera ytterligare i Copperstone. Vi är mycket tacksamma och glada över att fortsatt få Norrlandsfondens stöd. Vi har ett mycket långsiktigt engagemang i Norrbotten där så mycket spännande projekt just nu startas och enorma investeringar görs med hållbarhet som en gemensam nämnare. Återöppnandet av Viscaria kommer ha möjlighet bidra väsentligt till denna utveckling.

Koppar har nämligen en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning. Det är en nyckelkomponent för all form av överföring av elektricitet och återfinns i stora mängder i såväl elmotorer som i vindkraftverk och system för solvärme. I dagsläget importerar Europa merparten av sin koppar från andra kontinenter, vi ser möjligheten att fylla delar av det behovet med den koppar som finns i Sverige, där vi ligger i framkant vad gäller tekniska innovationer för att främja en effektiv och miljövänlig brytning. Copperstone har en ambition att leverera koppar som är framtagen med högsta miljöhänsyn och hållbarhet i fokus. 

Anna Tyni, VD Copperstone Resources

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 19 augusti kl. 10.00 CET.

OM COPPERSTONE RESOURCES
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.