COPPERSTONE RESOURCES AB: LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTEN TILLSTYRKER EVA-KONCESSION

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

COPPERSTONE RESOURCES AB: LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTEN TILLSTYRKER EVA-KONCESSION

Copperstone Resources AB (”Copperstone" eller ”Bolaget”) kan meddela att
Länsstyrelsen i Norrbotten igår kväll tillstyrkt att Bolaget skall erhålla
bearbetningskoncession för Eva-förekomsten (Eva K nr 1). Bolaget kommer att
aktivt arbeta för att uppfylla de villkor avseende renskötsel och
miljökvalitetsnormer som Länsstyrelsen omfattat i tillstyrkan. Bergsstaten tar
nu åter vid för beslut i ärendet. 

”Länsstyrelsens i Norrbotten tillstyrkande till koncession Eva K nr 1 är ett
välkomnat och mycket glädjande yttrande till Bergsstaten. Vi ser med
tillförsikt fram emot en skyndsam process hos Bergsstaten och arbetar
oförtrutet vidare med projektutvecklingen på området.”, kommenterar
Copperstones ordförande Michael Mattsson. 

För ytterligare information, kontakta Michael Mattsson, ordförande Copperstone
Resources AB, 070 573 97 77 eller Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705
94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 21 juni 2017 kl 08.00 CET. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i närheten av Skelleftefältet. Detta
projekt har en potential att bli en av de största bas- och
ädelmetallförekomsterna i Norden. 

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 8756
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser.