COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) (F.D. KOPPARBERG MINERAL AB (PUBL)) GENOMFÖR NYEMISSION OM CIRKA 13,7 MSEK

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) (F.D. KOPPARBERG MINERAL AB (PUBL)) GENOMFÖR
NYEMISSION OM CIRKA 13,7 MSEK

Uppsala, 2015-02-03 08:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Styrelsen för Copperstone
Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra
en nyemission om cirka 13,7 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. 

Emissionen genomförs med stöd av det bemyndigande som styrelsen fick på
bolagsstämman den 26 januari 2015. Erbjudandet innefattar teckning av units i
Copperstone där varje unit innehåller en B-aktie och en vederlagsfri
teckningsoption. 

Nyemissionen genomförs i syfte att möjliggöra utvecklingen av det potentiellt
mycket stora Copperstoneprojektet som givit Bolaget ett nytt fokus på det
hälftenägda intressebolaget Norrliden Mining AB, samt därtill för löpande
drift. 

Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig
att teckna aktier i nyemissionen upp till ca 80 procent av emissionsbeloppet,
motsvarande cirka 11 MSEK. 

Teckningskursen innebär en rabatt om cirka 50 procent jämfört med volymviktad
genomsnittlig betalkurs för de 15 senaste handelsdagarna före styrelsebeslutet
om emissionen. 



Copperstone Resources VD Per Storm kommenterar:

”2014 var ett viktigt år i Bolagets utveckling. Norrliden Mining AB, Bolagets
tillsammans med Mandalay Resources hälftenägda intressebolag med
mineraltillgångar i Skelleftefältet, tog betydelsefulla steg i och med
presentationen av Copperstone exploration target – ett projekt med mycket stor
potential, 60 till 100 miljoner ton vid 1 till 1,2 procent kopparekvivalenter
(värdemetallerna i förekomsten omräknade till koppar). Copperstoneprojektet är
ett av de mest intressanta prospekteringsresultaten i Sverige under senare år
och ett unikt projekt med mycket stor potential. Copperstoneprojektets
omfattning har föranlett Bolagets nya fokus och även namnbytet som bättre
beskriver Bolagets nya inriktning.” 



BAKGRUND

Copperstone är ett prospekteringsbolag med egen projektverksamhet samt aktivt
ägande i intressebolag som Bolaget grundat. Bolagets huvudfokus är i dagsläget
att driva på utvecklingen av Copperstone exploration target i Skelleftefältet
inom Norrliden Mining AB. 

Koncernens intressebolag består av Norrliden Mining AB (ägarandel 50 procent)
och Nordic Iron Ore AB (ägarandel ca 15 procent). Norrliden Mining AB har
undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner i Skelleftefältet och kan
komma att bli en betydande verksamhet om de fortsatta undersökningarna medger
gruvstart. Nordic Iron Ore AB (NIO) är ett järnmalmsbolag med betydande
förekomster i Bergslagen. NIO har lyckats påvisa kraftigt utökade
järnmalmstillgångar vilket etablerar bolaget som en potentiell
järnmalmsproducent av internationell klass. NIO genomför för närvarande en
slutlig genomförbarhetsstudie och kan relativt snart komma att besluta om
gruvstart och listning på relevant marknad. 

Nyemissionen ska framför allt användas till utvecklingen av
Copperstoneprojektet samt för löpande drift. Givet att den fortsatta
utvecklingen i de satsningar som ligger framför Bolaget faller väl ut kan
värdeutveckling framöver bli betydande även utifrån dagens läge med lägre
priser än några år sedan. 



Emissionsvillkor

Styrelsen för Copperstone har beslutat att genomföra en nyemission om cirka
13,7 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen genomförs med
stöd av det bemyndigande som styrelsen fick på bolagsstämman den 26 januari
2015. 

Erbjudandet innefattar teckning av units i Copperstone, var och en innehållande
en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. 

Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under
tiden från och med den 23 februari 2015 till och med den 16 mars 2015.
Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Teckning av
aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på härför ämnad
anmälningssedel under samma period. 

Erbjudandet avser en företrädesemission där nuvarande ägare erhåller rätter att
teckna utifrån nuvarande aktieinnehav. Teckning utan företräde är också möjlig.
Därtill kan vissa garanter komma att välja att kvitta sin garantiersättning mot
nyutgivna units. 

Villkor för teckning med företrädesrätt: varje tjugofem (25) befintliga aktier,
oavsett aktieslag, berättigar till teckning av fyrtionio (49) units.
Emissionskurs: 0,18 kronor per aktie. Varje befintlig aktie ger härvid en (1)
teckningsrätt. Det krävs tjugofem (25) teckningsrätter för att förvärva
fyrtionio (49) units. 

Varje unit innehåller en aktie av serie B och en teckningsoption TO 4B. Två (2)
teckningsoptioner av serie 4B medför rätt att under tiden från och med den 1
maj 2016 t.o.m. 31 maj 2016 teckna en (1) B-aktie till priset 0,21 kr per
aktie. 



Preliminär tidplan

Sista dag för handel inkl. rätter: 16 februari 2015

Avstämningsdag: 18 februari 2015

Teckningstid:  23 februari – 16 mars 2015

Handel med rätter (TR): 23 februari – 12 mars 2015

Beräknat datum för offentliggörande av utfall: den 20 mars 2015



EMISSIONSGARANTI

Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig
att teckna aktier i nyemissionen upp till cirka 80 procent av
emissionsbeloppet, motsvarande 11 MSEK, för det fall att nyemissionen inte
tecknas upp till denna nivå med och utan företrädesrätt. 



FINANSIELL RÅDGIVARE

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Copperstone i samband med
nyemissionen. Aktieinvest FK är utsett emissionsinstitut i erbjudandet. 



För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.





Copperstone Resources AB (f.d. Kopparberg Mineral AB) är ett
mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att
skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering.
Copperstone Resources har totalt tolv undersökningstillstånd om cirka 3300
hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 15,1 % i
intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining
AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.