Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2016.

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för
räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2016.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillsammans med övriga
handlingar enligt aktiebolagslagen finns nu tillgängliga hos Bolaget samt på
Bolagets webbplats, www.copperstone.se. Kopior av dessa handlingar sänds till
de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även
att framläggas på årsstämman den 16 maj 2017. 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 25 april 2017 kl 12.45 CET. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser.