Copperstone Resources AB: Svartliden potentiellt en Cu Au porfyrmalm

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources AB: Svartliden potentiellt en Cu Au porfyrmalm

Copperstoneprojektet i Arvidsjaurs kommun har över tiden undersökts med
omfattande kärnborrning utan att mer omfattande mineraltillgångar eller
mineralreserver kunnat rapporteras så här långt. Baserat på bland annat de rikt
mineraliserade kärnsektionerna som konstaterats inom projektområdet har dock
utmärkande och unika förhållanden samt indikatorer på fler mineraliseringar
identifierats. Fram till nu har emellertid ingen omfattande och genomgripande
genetisk tolkning av mineraliseringarna genomförts och de olika geologiska
indikationerna har inte kunnat sammanställas för att ge en fullständig bild av
potentialen för att lokalisera större och rikare mineraliseringar i området.
Under en period av nästan 50 års prospekteringsverksamhet har, inom det 3
kvadratkilometer stora mineralpotentiella området, sulfidmineraliserade zoner
med höga halter av koppar, silver, zink och guld lokaliserats med kärnborrning.
I anslutning till identifierade rikare mineraliseringar är ofta ett flertal
kärnhål borrade men även mer utspridda geofysiska anomalier har undersökts med
kärnborrning. De lokaliserade mineraliserade zonerna är dels ytnära och dels
konstaterade ner till c:a 200 meters djup. Topografin i området är ondulerande
och berggrunden domineras av omvandlade mafiska vulkaniter och tillhörande
sediment. 

Regionalt har andesitiska vulkaniter med tillhörande sedimenthorisonter
bevarats mellan mycket stora granitiska intrusioner. Dessa utgör en del av den
paleoprotozoiska (c:a 1,8 miljarder år gamla) bågformade berggrundsstrukturen
som finns i norra Sverige. Trots berggrundens betydande ålder är dess primära
karaktär väl bevarad och visar att hydrotermala system relaterade till den
geologiska miljön varit aktiva. 

Under 2015-2016 har Copperstone genomfört två kärnborrningskampanjer som
resulterat i ökad förståelse för den geologiska utvecklingen i området.
Förnyade kemiska analyser av historiska data har genomförts och dessa har,
tillsammans med nya data från årets kärnborrning och
borrhålskameraundersökningar, möjliggjort skapandet av en ny hypotes för
malmbildningsprocesserna i området. 

En helhetsbedömning av all tillgänglig data stödjer den nya hypotesen och visar
att det i projektområdet finns tydliga indikationer som pekar på möjligheterna
att det kan finnas en hittills inte känd förekomst av porfyr-kopparmalm med ett
visst guldinnehåll. Den omfattande kärnborrning som hittills genomförts är
relativt ytlig. Enligt den nya hypotesen bedöms möjligheterna vara betydande
för att upptäcka en mineralförekomst av världsklass sannolikt belägen under de
områden som hittills undersökts. 

Porfyr-kopparmalmer är sedan lång tid väl undersökta och beskrivna då de har
exploaterats på många ställen i världen. Malmbildningsprocesserna är väl
förstådda med definierade karakteristika och indikatorer. Trots detta är det
mycket svårt att finna malmkroppar av denna typ då dessa  inte går i dagen (sk
blinda malmkroppar). Under det senaste årets arbete inom Copperstoneprojektet
har de väsentliga indikatorerna för att en blind porfyr-kopparmalm kan finnas
på djupet inom projektområdet kommit att bli allt mer tydliga.
Nyckelindikatorerna omfattar bland annat karakteristiska geokemiska
omvandlingszoner i stor skala, mineralförande ådror och förekomsten av en
phreatomagmatisk breccierad zon innehållande metallsulfider. Breccians
karakteristika omfattar bl a skjuvade omvandlade fragment från omgivande
bergarter, närvaron av fältspatxenocryster, betydande silicifiering och ett
omfattande uppträdande av rikt sulfidmineraliserade ådror. Den geologiska
modellen stöds av geofysiska tolkningar som antyder djupt liggande magnetiska
rötter av en mineralisering. Den geologiska och tektoniska miljön, samt läget -
i anslutning till Skelleftefältet och i dess omnejd, stöder dessutom hypotesen
att hydrotermala mineraliseringar av porfyrtyp kan finnas i området. 

De fortsatta undersökningarna kommer att fokuseras mot att fastställa den
geologiska modellen och värdera den framtagna hypotesen för att sedan kunna
verifiera denna med ytterligare kärnborrning. Även om utfallet av dessa
prospekteringsinsatser inte kan garanteras är det Bolagets uppfattning att de
bör genomföras. Nyckelindikatorerna kommer att användas vid utformningen av en
borrkampanj för att verifiera hypotesen och den geologiska modellen. 

 “There is extensive copper-silver-gold mineralization found in a raft of
historic boreholes drilled on the Copperstone project.  High grade
mineralization pockets may be linked to an unseen larger-scale igneous event.
This is exciting and is by far the most attractive exploration target for
Coppertone Resources to establish world-class precious and base metal resources
in Sweden” adds the lead project geologist Chris McKnight in a comment. 

"Den geologiska potential vi länge sett framför oss börjar ta mer substantiell
form och vi har under den senaste tiden erhållit information som gjort att vi i
kunnat sammanställa en väl underbyggd hypotes om mineraliseringstyper och
förekomsters uppträdande inom projektområdet. Vid sidan av expansion av
mineraltillgångarna på Granlidenområdet ger detta oss en fantastisk ”blue sky”,
väl värd att prioritera. Vi ser fram mot den fortsatta utvecklingen med
tillförsikt” säger Bolagets VD Per Storm i en kommentar. 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets
kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.