COPPERSTONE RESOURCES AB: UNDERSÖKNINGARNA FORTSÄTTER MOT DJUPET

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

COPPERSTONE RESOURCES AB: UNDERSÖKNINGARNA FORTSÄTTER MOT DJUPET

Copperstone Resources AB (”Copperstone" eller ”Bolaget”) publicerar den
tekniska rapport som beskriver det utvecklingsarbete som genomförts under
sommaren. 

Efter slutförande av den första djupa borrkampanjen vid Svartliden-Eva (2610 m)
har strukturella studier mot djupet av de borrade hålen tillsammans med
geokemiska studier och mineralogiska studier genomförts. Resultaten av dessa
studier har skapat en solid plattform för de integrerade prospekteringsprogram
som påbörjas i september 2017. Programmet kommer att öppna upp signifikant
prospekteringspotential på området och medge ökade insikter vid uppdateringen
av den geologiska modellen. 

Det geofysiska arbetet siktar nu till att implementera såväl 3D IP-mätningar
(Induced Polarization) runt de djupa borrhålen som djupt genomträngande
magneto-telluriska studier (anisotropic magneto-telluric, AMT) över en större
yta från Eva-förekomsten i projektområdets södra del till Granliden i dess
norra del. Denna kombination syftar till att lokalisera blinda (ej på ytan
förekommande) Cu-Au-Zn mineraliseringar och kommer att generera borrmål inom
ramen för den modell som beskriver mineraliseringarnas uppkomst (som en del av
den geologiska modellen). Borrmålen kommer sedan att prioriteras och
kärnborras. 

”Vi bedömer att det arbete som genomförts under sommaren har skapat en
substantiell värdeökning och ger en tydlig indikation var och hur
undersökningarna skall fortsätta. Användandet av flera state-of-the art
tekniker för prospektering medger också kostnadseffektiv, snabb och precis
prospektering som gynnar projektet, sakägare och inte minst Bolagets
aktieägare” kommenterar Copperstones projektgeolog Chris McKnight. 

Detta pressmeddelande kan innehålla utsagor som riktar sig mot framtiden och
som relaterar till framtida händelser och framtida prestationer och avspeglar
Bolagets nuvarande förväntningar och antaganden. Denna typ av framåtblickande
utsagor avspeglar Bolagets nuvarande uppfattning och baseras på antaganden
gjorda på information som för närvarande är tillgänglig för Bolaget att bedöma.
Investerare bör uppmärksamma att denna typ av framåtblickande utsagor varken är
löften eller garanter utan innebär risker och osäkerheter och kan innebära att
framtida resultat skiljer sig från vad som är förväntat. Dessa framåtblickande
utsagor görs per dagens datum och förutom vad som är erforderlig av tillämplig
lagstiftning åtar sig Bolaget inte att vid varje en-skild tidpunkt uppdatera
eller revidera dessa att avspegla nya händelser eller förändrade
omständigheter. 

För ytterligare information, kontakta VD Per Storm, Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 29 augusti 2017 kl 08:00 CET. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i närheten av Skelleftefältet. Detta
projekt har en potential att bli en av de största bas- och
ädelmetallförekomsterna i Norden. 

Copperstone Resources har totalt fem undersökningstillstånd om cirka 8756
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser. Bilaga: Svartliden-Eva deep drilling update and proposed future work programme