Copperstone Resources AB:s intressebolag Nordic Iron Ores presenterar ny uppskattning av mineraltillgångarna i Blötberget

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources AB:s intressebolag Nordic Iron Ores presenterar ny
uppskattning av mineraltillgångarna i Blötberget

Som en del i den pågående teknisk-ekonomiska genomförbarhetsstudien för
återstarten av Blötbergets gruva rapporterar intressebolaget Nordic Iron Ore AB
idag en ny uppskattning av mineraltillgångarna. Kända, Indikerade och antagna
mineraltillgångar i Blötberget uppgår per 2015-04-13 till 42,5 Mt med 41,9%
järn, 5,3 Mt med 38,2% järn, respektive 5,4 Mt med 33,5% järn. 

Under 2014 har Nordic Iron Ore, som en del i den pågående
genomförbarhetsstudien för återstarten av gruvan i Blötberget, genomfört ett
kompletterande borrprogram med syfte att uppgradera klassificeringen av
mineraltillgångarna. 

De nu gjorda uppskattningarna visar att kända och indikerade mineraltillgångar
i Blötberget ökat jämfört med tidigare uppskattningar, detta trots att en högre
gränshalt tillämpats (25 % mot tidigare 15 %). 

I nedanstående tabell redovisas mineraltillgångarna i Blötberget per april 2015
efter en gränshalt för rapportering om minst 25 % järn. 

Blötberget                  Mt            % Fe

Känd                       42,5           41,9%

Indikerad                    5,3           38,2%

Känd+indikerad              47,8           41,5%

Antagen                     5,4           33,5%

Totalt inkl antagna            53,2           40,7%

Samtliga mineraliseringar som undersökts är fortsatt öppna mot djupet.
Förutsättningarna för att ytterligare öka mineraltillgångarna genom
kompletterande borrningskampanjer bedöms därför vara mycket goda. 

Den oberoende tekniska rapporten från DMT kommer att publiceras på Nordic Iron
Ore’s hemsida. 

Samtliga mineraltillgångar har uppskattats i enlighet med riktlinjerna i
JORC-koden, 2012-års utgåva, och är utförda av Tim Hornet, Kompetent Person på
DMT Consulting Ltd, samt verifierade av bolagets oberoende Kompetent Person
Thomas Lindholm. 

Detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Thomas Lindholm, ”Kompetent
Person” och kvalificerad att rapportera om mineraltillgångar enligt JORC-koden,
baserat på sin utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och
uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller. 

För ytterligare information om Nordic Iron Ore AB kontakta: Christer Lindqvist,
VD 0240-88301; christer.lindqvist@nordicironore.se 

För ytterligare information om Copperstone Resources AB och innehavet i
intressebolaget, se Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se, eller
kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post:
per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt
omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt elva undersökningstillstånd om cirka 3 300
hektar, en bearbetnings-koncession om 11 hektar och äger drygt 15 % i
intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining
AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.