Copperstone Resources: Begäran från Bergsstaten om komplettering av koncessionsansökan för Eva K nr 1

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources: Begäran från Bergsstaten om komplettering av
koncessionsansökan för Eva K nr 1

Copperstone Resources (nedan Copperstone eller Bolaget) har efter samråd med
Bergsstaten nu erhållit en formell begäran om komplettering av ansökan om
bearbetningskoncession för Eva K nr 1 i Arvidsjaurs kommun. Begäran om
komplettering härrör från Regeringens återförvisning av koncessionsärendet
tillbaka till Bergsstaten i juni 2016. Bolagets kompletteringar skall vara
Bergsstaten tillhanda senast den 3 januari 2017. 

Bolagets bedömning är att Bergsstatens begäran om kompletteringar till stor del
är baserade på Högsta Förvaltningsdomstolens dom avseende koncessionen för
Norra Kärr som ansökts av annan part. Bolaget bedömer även att förfrågan inte
direkt omfattar några nya avsnitt utan till största del utgör preciseringar och
uppdateringar av befintlig ansökan. 

Copperstone har redan påbörjat arbetet med kompletteringarna för att skyndsamt
kunna lämna in dessa till Bergsstaten och bedömer utsikterna som goda att
Bergsstaten efter avslutad process skall upprepa sin tillstyrkan till
bearbetningskoncession för Eva K nr 1. 

”Det är mycket positivt att Bergsstaten så skyndsamt handlagt ärendet och
Bolaget kommer, parallellt med arbetena på Granliden och Svartliden, att
verkställa denna begäran” säger Copperstones VD Per Storm i en kommentar. 

För ytterligare information, se www.copperstone.se eller kontakta Per Storm, VD
Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. 



Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.