Copperstone Resources bokslutskommuniké helåret 2022

OKTOBER – DECEMBER 2022

 • Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 639 503 (454 363) KSEK vid kvartalets slut.
 • Likvida medel vid kvartalet slut uppgick till 329 153 (124 291) KSEK.
 • Eget kapital vid kvartalets slut ökade med 82 procent och uppgick till 986 209 (542 350) KSEK.
 • Resultat för kvartalet uppgick till -9 114 (- 4 475) KSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,01 (0,00) SEK.
 • Kassaflödet under kvartalet uppgick till 143 287 (-45 603) KSEK, till största del baserat på investeringar i kärnborrning, vattenreningsprojektet, infrastrukturprojekt ”Brobyggnationen” i Viscaria, projektutveckling i Arvidsjaur samt nyemission den 21 oktober om cirka 235 MSEK.
 • Totala tillgångar vid slutet av kvartalet uppgick till 1 063 693 (606 941) KSEK.

JANUARI – DECEMBER 2022

 • Resultat för perioden uppgick till -22 328 (-16 249) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet under perioden uppgick till 204 862 (123 339) KSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Den 7 oktober 2022 lämnade Copperstone in kompletteringar till miljötillståndsansökan för Viscariagruvan.
 • Den 21 oktober 2022 genomförde Copperstone en riktad nyemission om cirka 235 MSEK före transaktionskostnader där Thomas von Koch blir störste aktieägare. Transaktionskostnaderna uppgick till 2,75 MSEK eller 1,17%.
 • Den 18 november 2022 uppgraderades mineraltillgångarna vid Viscaria, där de kända respektive kända & indikerade mineraltillgångarna i A/B/D-zonerna ökar med 43 procent respektive 23 procent och förväntas säkra ytterligare 3–4 års framtida produktion.
 • Den 1 december 2022 hölls en extra bolagsstämma där Per Colleen valdes in till styrelseledamot.
 • Den 7 december 2022 presenterade Copperstone banbrytande resultat från den vattenreningsanläggning som sen i november utvärderats storskaligt och i autentisk miljö i anslutning till Viscariagruvan.
 • Den 19 december 2022 tillträde Henrik Ager som vd och koncernchef för Copperstone Resources.
 • Den 29 december uppdaterade Copperstone gällande miljötillståndsansökan för Viscaria att en kungörelse inte kommer att komma från Mark- och miljödomstolen innan årsskiftet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Den 4 januari 2023 utsågs Frida Keskitalo till CFO.
 • Den 8 februari 2023 uppdaterade Copperstone gällande miljötillståndsansökan för Viscaria att kompletteringsföreläggande inkommit från Mark- och miljödomstolen. Den 20 februari inkom ytterligare ett kompletteringsföreläggande.
 • Den 9 februari 2023 valde Norrlandsfonden att investera ytterligare cirka 5,6 MSEK i ett konvertibelt skuldebrev i Copperstone Resources.
 • Den 8 mars 2023 uppdaterade Copperstone återigen gällande miljötillståndsansökan för Viscaria.

VD HAR ORDET

Det fjärde kvartalet och inledningen av 2023 har varit intensivt för Copperstone. Som ny VD är jag imponerad av den kompetens som finns i organisationen och av energin i det förberedande arbetet för att nå vårt tydliga mål – att återöppna Viscaria koppargruva i Kiruna. Timingen för att öppna Viscaria fortsätter att se gynnsam ut. Efterfrågan på ansvarsfullt närproducerad koppar kommer öka betydligt i samband med omställningen till ett mer elektrifierat samhälle. De närmaste 10 åren bedöms den globala efterfrågan på koppar öka med cirka 45–50 procent , medan det inte finns tillräckligt med expansionsprojekt för att möta en så kraftig efterfrågeökning. Återvinningen av koppar förväntas visserligen öka men ser bara ut att kunna täcka hälften av förväntat behov.

Vi är ett växande företag och inför det kommande året är det därmed viktigt att vi fokuserar på de väsentligaste arbetsområdena. De kan delas in i fyra delar; driva miljötillståndsprocessen, planera och förbereda för en snabb återstart av Viscaria, övriga värdeskapande åtgärder samt finansiering.

Driva miljötillståndsprocessen
Copperstone kommer fortsätta arbetet med en nära och konstruktiv dialog med ansvariga myndigheter och övriga sakägare för att från företagets sida underlätta processen. Den 30 mars 2022 lämnade vi in vår miljöansökan till Mark- och miljödomstolen (MMD). I slutet av juni fick vi återkoppling från MMD och en rad remissinstanser och den 7 oktober lämnades samtliga kompletteringar in. I februari 2023 erhöll vi ytterligare kompletteringsförelägganden från domstolen som bolaget kommer besvara senast den 17 mars 2023. Fokus för dessa kompletteringar är klarlägganden kring produktionsvillkoren, logistik, vattenfrågor, gråbergshantering samt anpassning till den så kallade Sevesolagstiftningen. Inga ytterligare fältundersökningar eller modelleringar bedöms varit nödvändiga för att färdigställa dessa kompletteringar. Tidpunkten för kungörelse och ett erhållet tillstånd ligger givetvis utanför vår kontroll, men vi bedömer nu att ett miljötillstånd har möjlighet att erhållas mot slutet av 2023, förutsatt en konstruktiv skriftväxling samt ett fastställt beslut om huvudförhandling. I ett sådan scenario har vi fortfarande möjlighet till att ha ett anrikningsverk på plats med påbörjad produktion under 2025.

Förberedelser i full gång
Utöver processen kring miljötillståndet har vi under 2022 investerat mycket i förberedelserna inför en återstart av Viscariagruvan. Vi har byggt en bro för att underlätta infarten till området. I november kom resultatet från vårt storskaliga pilotprojekt för vattenrening som visade banbrytande resultat där uppemot 97–99 procent av flera metallföroreningar reduceras i det gruvvatten som nu rinner ut i närliggande vattendrag. Det innebär alltså förbättrad vattenmiljö redan innan erhållet miljötillstånd. Vi har i januari också påbörjat processen att söka tillstånd för markavvattning av den idag vattenfyllda Viscariagruvan. Detta för att snabbare kunna tömma gruvan med hjälp av den utprovade reningstekniken och på så sätt påbörja gruvverksamheten så snart det övergripande miljötillståndet har vunnit laga kraft.

Under fjärde kvartalet genomfördes en mineraluppdatering där vi redovisade utfallet av de senaste två årens kärnborrningar i Viscaria. Utfallet blev att våra kända respektive kända & indikerade mineraltillgångar ökade med 43 procent respektive 23 procent, tack vare en framgångsrik konvertering till högre klassning. Genomförbarhetsstudien för Viscaria påbörjades under det fjärde kvartalet i ett nära samarbete med konsultfirman SRK. Den första fasen av studien har fokuserat på en detaljerad analys av Viscarias ekonomiska förutsättningar och det indikativa resultatet är mycket lovande med en betydligt längre livstid för Viscaria (15 år), bibehållen låg ’cash cost’ och bra avkastning givet bedömda investeringar och framtida kopparpris. Se tabellen nedan för mer information. Förväntade investeringar (CAPEX) ökar dock drivet av tidigarelagd och mer omfattande underjordsbrytning samt den senaste tidens högre inflation. Baserat på resursuppgraderingen, ytterligare kärnborrning i Viscaria och denna inledande analys kommer arbetet med en detaljerad genomförbarhetsstudie att påbörjas inom kort.

Andra värdeskapande åtgärder
Men det finns även andra värdeskapande åtgärder att vidta. Vi har hittills koncentrerat prospekteringen i Viscaria till de planerade brytningszonerna A, B och D. Copperstone har även undersökningstillstånd avseende ytterligare mark i direkt anslutning till Viscaria – i ett område som vårt geologi-team anser ha stor potential och där prospekteringsborrning bara genomförts sporadiskt. Vi överväger därmed att utvidga våra prospekteringsinsatser ytterligare under 2023 med målsättning att öka resurserna i Viscaria. Under 2022 har vi även genomfört prospekteringen i form av såväl kärnborrningar som geofysiska undersökningar i Arvidsjaurprojektet med goda resultat. Syftet med prospekteringen har varit att kvalitetssäkra mineraltillgången och för att kunna uppgradera tillgångarna till standarden PERC 2017, en uppgradering som bedöms kunna färdigställas under 2023.

Goda förutsättningar
Ett par saker har blivit ännu mer uppenbara för mig under mina första månader på jobbet. Förutsättningarna för vårt Viscaria-projekt är goda ur ett såväl ekonomiskt, socialt, geografiskt som miljömässigt perspektiv. Vi har ett kompetent, erfaret och lokalt förankrat team på plats i Kiruna och en ägarkrets som möjliggjort betydande investeringar i en ambitiös miljötillståndsansökan, infrastruktur, prospektering och vattenrening. Det är en väldigt solid plattform för ett nytt stort svenskt basindustriprojekt.

Henrik Ager, VD Copperstone Resources