Copperstone Resources Bokslutskommuniké Jan-Dec 2021

OKTOBER – DECEMBER 2021

• Resultat för perioden uppgick till -4 475 (16 213) KSEK.
• Resultat per aktie uppgick till -0,01 (0,03) SEK.
• Kassaflödet under perioden uppgick till -45 603 (- 11 713) KSEK.
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 124 291 (952) KSEK.

JANUARI – DECEMBER 2021

• Resultat för perioden uppgick till -16 249 (6 909) KSEK.
• Resultat per aktie uppgick till -0,01 (0,01) SEK.
• Totala tillgångar vid slutet av perioden uppgick till 606 941 (347 823) KSEK.
• Kassaflödet under perioden uppgick till 123 339 (-18 146) KSEK.
• Eget kapital vid periodens slut ökade med 83 % och uppgick till 542 350 (296 802) KSEK.
• Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 454 363 (344 655) KSEK vid periodens slut.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

• I november 2021 valdes Markus Petäjäniemi in som vice styrelseordförande i Copperstone Resources.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

• I februari 2022 genomfördes en riktad emission om 147,9 MSEK före transaktionskostnader genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

VD HAR ORDET
Avslutningen på 2021 och inledningen av 2022 har varit fortsatt intensiv för oss på Copperstone. Målet är som bekant att återöppna Viscariagruvan i Kiruna och i stort sett hela organisationen har fokuserat på arbetet kring den miljöansökan som planeras att lämnas in till Mark- och miljödomstolen senare denna månad. Det är en omfattande dokumentation som ska på plats och färdigställas. Som tidigare kommunicerats är ambitionsnivån mycket hög och jag vågar påstå att vi kommer att lämna in en pedagogisk och grundlig ansökan av högsta kvalitet. Det som nu återstår är att samla in och sammanställa synpunkter från de parter, internt och externt, där olika delar av ansökan varit på remiss.

Intensiv ansökningsprocess
Totalt sett har våra investeringar ökat kraftigt under kvartalet, dels till följd av intensifiering av processen kring miljötillståndsansökan, dels fortsatt hög investeringstakt i kärnborrning och geofysiska undersökningar vid Viscariagruvan. Vi har under perioden anlitat fler konsulter än tidigare, vilket varit en nödvändighet i arbetet med teknisk dokumentation, utredningar och rapporter som ska ingå. Vi har genomfört fördjupade studier kring vattenreningsteknologi för att nå eller till och med underskrida erforderliga gränsvärden. Det kan även förse oss med möjligheten att tidigarelägga pumpning av gruvvatten, en möjlighet som skulle kunna bespara både tid och investering efter ett erhållet miljötillstånd. För varje dag som går blir vi alltmer övertygade att vi har en unik chans öppna en modern gruva med en finansiell och ekologiskt hållbar modell utöver det vanliga. Som vi kunde berätta i höstas har vi anpassat planerna till en betydligt större framtida gruvdrift än tidigare planerat, med potentiellt högre produktionstakt och en utökad produktionskapacitet i vårt planerade anrikningsverk. Detta baserat på positiva indikationer vid våra kärnborrningar samt det generella läget på kopparmarknaden.

Möjligheter i befintligt sandmagasin
Under februari har vi också ansökt om bearbetningskoncession i för det befintliga sandmagasinet i Viscaria, eftersom det finns en möjlighet till återanrikning av sanden från den tidigare gruvdriften. Det är helt i linje med våra ambitioner för en hållbar verksamhet. Vi har genomfört omfattande undersökningar av sandmagasinen och säkerställt ekonomisk potential beträffande halterna av koppar, guld, zink, kobolt och silver.

Finansiell förstärkning
Även finansiellt står vi starkt. I början av februari genomförde vi framgångsrikt en riktad nyemission som tillförde oss 147,9 miljoner kronor före transaktionskostnader. Den riktade emissionen tecknades av institutionella och kvalificerade investerare, däribland Santhe Dahl Invest AB, Skandinavkonsult i Stockholm AB och RoosGruppen AB. Cirka 70 procent av den riktade emissionen tecknades av för bolaget nya investerare. Likviden från den riktade nyemissionen ska accelerera investeringar inför ett återöppnande av Viscariagruvan i Kiruna. Ett prioriterat investeringsområde är kärnborrning i syfte att säkerställa och utöka mineraltillgångarna. Med en starkare balansräkning kommer vi att förstärka vår position i dialoger med olika intressenter och framtida leverantörer, vilka kommer att intensifieras under året. Det gäller bland annat partners och entreprenörer för vårt planerade anrikningsverk. Under mars/april planerar vi även för att återstarta kärnborrningar i Arvidsjaur. Viscaria är fortfarande vårt huvudfokus, då det projektet ligger närmare gruvdrift, vi är dock optimistiska till möjligheten att parallellt utveckla Arvidsjaur och ser goda möjligheter till att utöka våra mineraltillgångar även där.

Fördjupat hållbarhetsarbete
Vi har även jobbat vidare med grundläggande arbete inför den hållbarhetsrapportering som kommer att vara en del av årsredovisningen. Det innebär att vi ser över de områden där vi kommer ha störst påverkan och hur vi kan, med vår verksamhet, bidra till en hållbar utveckling på bästa sätt.

Vi har därmed fortsatt ta tydliga kliv i vår vision att leverera hållbart producerad koppar för att möjliggöra en koldioxidneutral framtid. Baserat på våra analyser är vi övertygade om att vi redan från produktionsstart kommer att vara en av de främsta koppargruvorna i världen när det kommer till låga CO2-utsläpp.
Anna Tyni, VD Copperstone Resources

Frågor besvaras av: Anna Tyni, VD Copperstone Resources AB. Tel: +46 70 561 46 11
E-post: anna.tyni@copperstone.se

OM COPPERSTONE RESOURCES
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Moderbolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.