Copperstone Resources delårsrapport januari-mars 2022

Kiruna, 18 maj 2022

JANUARI MARS 2022

 • Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 500 981 (358 013) KSEK vid periodens slut.
 • Resultat för perioden uppgick till -3 839 (-5 102) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet under perioden uppgick till 181 383 (114 909) KSEK.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 305 674 (115 861) KSEK.
 • Totala tillgångar vid slutet av perioden uppgick till 841 679 (478 616) KSEK.
 • Eget kapital vid periodens slut ökade med 69 % och uppgick till 768 183 (455 539) KSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • I februari 2022 genomfördes en riktad emission om 147,9 MSEK före transaktionskostnader genom ett accelererat bookbuilding-förfarande till 1,08 SEK/aktie.
 • I mars 2022 genomfördes en riktad nyemission av aktier till de väletablerade investerarna Thomas von Koch och Christian Kinch till 1,14 SEK/aktie, vilket tillförde bolaget cirka 80,9 MSEK före emissionskostnader.
 • I mars 2022 lämnade Copperstone in miljötillståndsansökan för Viscariagruvan.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • I april publicerades årsredovisningen för 2021.
 • Norrlandsfonden fortsätter att stödja Copperstone, denna gång med 5,5 MSEK till STIBOR+5% årlig ränta och en konverteringskurs om 1,54 SEK/aktie fram till april 2027.

VD HAR ORDET

Inledningen av 2022 har varit väldigt intensiv och stimulerande. Vi har nu tagit ett stort och viktigt kliv mot målet att återöppna Viscariagruvan i Kiruna genom den miljöansökan som lämnades in till Mark- och miljödomstolen enligt tidplan i slutet av mars. Ambitionsnivån har varit hög från start och jag är väldigt stolt över arbetsinsatsen men givetvis också vår ansökan som jag vågar påstå är mycket pedagogisk, grundlig och transparent. En tillståndsansökan av den här digniteten omfattar många olika områden. Vi har under flera år gjort grundliga utredningar om hur gruvverksamheten påverkar miljön och andra intressen och därmed identifierat vilka åtgärder som behövs för att säkerställa en ansvarsfull gruvdrift för miljön och för alla i Kiruna med omnejd. Nu påbörjas processen med att allmänhet och myndigheter ska ta ställning till det vi föreslår. Slutligen kommer Mark- och miljödomstolen att meddela tillstånd till den framtida verksamheten och fastställa under vilka villkor vi kan bedriva den. Vi har satt upp en tidsplan som är djärv men också realistisk och genomförbar. Om allt går enligt plan kan vi komma igång med brytning under sommaren 2023, redan innan anrikningsverket är klart. Vi bygger i så fall ett rågodsupplag eller så vi levererar vi rågodset till ett externt anrikningsverk. Två år därefter står vårt anrikningsverk klart för produktion av högklassigt koppar- och magnetitkoncentrat.

Fortsatt förberedande arbete
Även om miljötillståndsansökan tagit mycket tid, kraft och resurser så fortsätter vi att hålla ett högt tempo i det förberedande arbetet med en fortsatt hög investeringstakt. Våra fördjupade studier kring vattenreningsteknologi har gett oss möjligheten att tidigarelägga pumpning av gruvvatten. Det kommer att bespara oss både tid och investeringar efter ett erhållet miljötillstånd. Nu påbörjas arbetet med att i slutet av 2022 kunna anlägga en pilotanläggning under en testperiod på 1–2 år. Vi kommer därmed att förbättra vattenkvaliteten i området redan innan erhållet miljötillstånd. Vi kommer också påbörja entreprenadbygget av en egen bro över järnvägen (Malmbanan) för att underlätta tillgängligheten till Viscariaområdet.

Investeringar i utökning av mineralresurser
Ett annat prioriterat investeringsområde är kärnborrning i syfte att säkerställa och utöka mineraltillgångarna. Viscaria är fortfarande vårt huvudfokus och kärnborrningar förväntas pågå under hela 2022. Vi ser också möjligheten att parallellt med Viscaria utveckla vårt projekt i Arvidsjaur. Under mars månad återupptogs kärnborrningarna i Arvidsjaur i ett program som väntas omfatta cirka 2 500 borrmeter. Under februari ansökte vi om bearbetningskoncession för det befintliga sandmagasinet i Viscaria, eftersom det finns en möjlighet till återanrikning av sanden från den tidigare gruvdriften. Det är helt i linje med vårt mål för en hållbar verksamhet. Vi har genomfört omfattande undersökningar av sandmagasinet och säkerställt ekonomisk potential beträffande halterna av koppar, guld, zink, kobolt och silver.

Finansiell förstärkning
Trots hög investeringstakt står vi starka finansiellt. Under första kvartalet har vi i två omgångar genomfört finansieringar genom riktade nyemissioner mot mycket kvalificerade investerare om totalt cirka 228 MSEK före transaktionskostnader. Det visar tydligt att kvalitativa investerare ser potentialen i och vikten av återöppnandet av Viscaria. Det är en styrka då kommande projektfinansiering blir en fortsatt viktig fråga för bolaget framåt. 

Goda och hållbara förutsättningar
Vi är också stolta att presentera vårt grundläggande hållbarhetsarbete i vår årsredovisning som släpptes i april. Det innefattar sju fokusområden med tillhörande mål som spänner över de områden där vi kommer ha störst påverkan och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling på bästa sätt. Summerat fortsätter vi att ta tydliga kliv i vår vision att bedriva ansvarsfull gruvdrift för en hållbar framtid. Världen behöver metaller och framförallt koppar i stora mängder för att möjliggöra den omställning som är nödvändig för att minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen. Även om vi skulle återvinna all koppar som någonsin tagits upp ur marken räcker det inte på långa vägar att täcka den efterfrågan som accelererar. Redan 2025 ser vi ett stort efterfrågegap som vi vill vara med att täcka. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar och geografiska placering innebär att vi har mycket goda förutsättningar att leverera kvalitativ och hållbart producerad koppar under många år.
Anna Tyni, VD Copperstone Resources

VISION

Ansvarsfull gruvdrift för en hållbar framtid.

BOLAGET I KORTHET
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Moderbolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.