Copperstone Resources delårsrapport januari-mars 2023

JANUARI – MARS 2023

 • Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 690 436 (500 981) KSEK vid kvartalets slut.
 • Likvida medel vid kvartalet slut uppgick till 248 803 (305 674) KSEK.
 • Eget kapital vid kvartalets slut ökade med 28 procent och uppgick till 984 043 (768 183) KSEK.
 • Resultat för kvartalet uppgick till -7 443 (-3 839) KSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,00 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet under kvartalet uppgick till -80 350 (181 383) KSEK, till största del baserat på investeringar i kärnborrning och vattenreningsprojektet i Viscaria.
 • Totala tillgångar vid slutet av kvartalet uppgick till 1 048 601 (841 679) KSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Den 4 januari 2023 utsågs Frida Keskitalo till CFO.
 • Den 8 februari 2023 uppdaterade Copperstone gällande miljötillståndsansökan för Viscaria att kompletteringsföreläggande inkommit från Mark- och miljödomstolen. Den 20 februari inkom ytterligare ett kompletteringsföreläggande.
 • Den 9 februari 2023 valde Norrlandsfonden att investera ytterligare cirka 5,6 MSEK i ett konvertibelt skuldebrev i Copperstone Resources.
 • Den 8 mars 2023 uppdaterade Copperstone återigen gällande miljötillståndsansökan för Viscaria.
 • Den 17 mars 2023 skickades kompletteringar för miljötillståndsansökan in till Mark- och miljödomstolen.

VD HAR ORDET
Under inledningen av året fortsatte vi våra förberedelser för att kunna återöppna Viscaria koppargruva i Kiruna. Flera av våra planer börjar nu att realiseras, inte minst gestaltningen av området och logistikplaneringen, som visar hur vi ska bygga den nya anläggningen på ett hållbart och ekonomiskt effektivt sätt. För mig som ny vd är det oerhört glädjande att se det stora interna engagemanget, men också det starka stöd vi upplever från våra samarbetspartners och från lokalsamhället. Vårt fokus ligger fortsatt på fyra viktiga områden; miljötillståndsprocessen, förberedelser för en snabb återstart av Viscaria, finansiering samt övriga värdeskapande åtgärder.

Framdrift av miljötillståndsprocessen
En avgörande fråga för att vi framgångsrikt ska kunna förverkliga våra planer på utsatt tid är att vi erhåller nödvändiga tillstånd. Vi fortsätter arbetet med att underlätta processen genom att ha en nära och konstruktiv dialog med myndigheter och övriga intressenter. Närmast inväntar vi besked från Mark- och miljödomstolen avseende den miljöansökan vi lämnade in för lite drygt ett år sedan. Sedan ansökan lämnades in har vi återkommit med kompletterande uppgifter om bland annat produktionsvillkor, logistik, vattenfrågor, gråbergshantering samt anpassning till den så kallade Sevesolagstiftningen. Vår förhoppning är att ansökan nu bedöms som komplett och att huvudförhandling kan hållas inom en relativt snar framtid. Det skulle innebära att vårt miljötillstånd kan erhållas före utgången av 2023 och att vi enligt plan skulle kunna påbörja produktion i slutet av 2025.

Mer kapacitet för vattenrening
När det gäller det praktiska förberedelsearbetet installerade vi under hösten 2022 en pilotanläggning för vattenrening och visade att den innovativa reningsteknik som vi kommer att använda kan eliminera så mycket som 97–99 procent av de metallföroreningar som idag finns i gruvvattnet. I januari påbörjade vi även en process för att få ett separat markavvattningstillstånd och vår förhoppning är att vi redan under hösten kan driftsätta ytterligare en vattenreningsstation med en kapacitet på upp till 200 m3/h. Samtidigt planerar vi för en större permanent anläggning med en kapacitet på cirka 600 m3/h.

Goda förutsättningar för Viscaria
Den inledande analys av våra ekonomiska förutsättningar som presenterades i början av året indikerar en betydligt längre livslängd för Viscaria, cirka 15 år, än tidigare bedömningar som var cirka 10 år. Tack vare en framgångsrik konvertering till en högre klassning ökade dessutom våra kända respektive kända och indikerade mineraltillgångar med 43 procent respektive 23 procent. Vi är mycket glada över denna resursuppgradering. Tillsammans med ytterligare kärnborrningar i Viscaria har vi nu en solid bas för en detaljerad genomförbarhetsstudie. Under perioden ökade Norrlandsfonden sina investeringar i Copperstone genom ett konvertibellån på 5,6 miljoner kronor och vid utgången av kvartalet hade vi 249 miljoner kronor i likvida medel.

Organisationen växer
Under inledningen av 2023 befäste vi vår fina företagskultur genom ett gemensamt värdegrundsarbete. Det är ett viktigt verktyg när nu fortsätter att utöka organisationen. I januari började vår nya CFO Frida Keskitalo och under kvartalet anställde vi bland annat en geologichef, Karin Lindgren, som förstärker teamet medan Marcello Imana fortsätter som Copperstones chefsgeolog.

Sammantaget kan jag konstatera att förutsättningarna för Viscaria är goda, såväl ur ett ekonomiskt, socialt, geografiskt som miljömässigt perspektiv. Efterfrågan på ansvarsfullt närproducerad koppar förväntas öka betydligt under de kommande åren och bolaget är väl positionerat för att bli en ledande aktör på denna marknad. Vi har ett mycket kompetent och lokalt förankrat team på plats i Kiruna och en ägarkrets som möjliggjort betydande investeringar i en ambitiös miljötillståndsansökan, infrastruktur, prospektering och vattenrening. Jag ser fram emot att återkomma till er inom kort.

Henrik Ager, VD Copperstone Resources