Copperstone Resources delårsrapport januari-september 2021

Kiruna, 19 november 2021

JULI SEPTEMBER 2021

 • Resultat för perioden uppgick till -3 069 (-7 239) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,01) SEK.
 • Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 408 033 (325 712) KSEK och följer framtagen plan.
 • Kassaflödet under perioden uppgick till -15 490 (- 6 618) KSEK.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 169 894 (12 665) KSEK.

JANUARI – SEPTEMBER 2021

 • Resultat för perioden uppgick till -11 774 (-9 304) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,02) SEK.
 • Totala tillgångar vid slutet av perioden uppgick till 585 371 (344 548) KSEK.
 • Kassaflödet under perioden uppgick till 168 942 (-6 433) KSEK.
 • Eget kapital vid periodens slut ökade med 95 % och uppgick till 546 187 (280 438) KSEK, främst till följd av de nyemissioner som genomfördes under första och andra kvartalet 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Copperstones bearbetningskoncession Viscaria k nr. 7 bekräftas av den svenska regeringen och kommer att inkluderas i ansökan om miljötillstånd.
 • Copperstone utökar Viscaria-projektet och utforskar möjligheten till en ökad årlig gruvdrift till 3 Mton och en potentiellt utökad framtida nettovinst till cirka 850 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • I oktober valdes Markus Petäjäniemi in som vice styrelseordförande i Copperstone Resources.

VD HAR ORDET

Det höga tempot i Copperstones resa att återöppna Viscariagruvan, fortsatte under det tredje kvartalet. Vi har fått en rad nya kollegor på huvudkontoret i Kiruna och vi har haft kontinuerlig dialog och samverkan med olika parter i närområdet som varit väldigt inspirerande. Den över lag positiva inställningen till projektet ger oss energi och vi arbetar nu hårt och fokuserat med vår miljötillståndsansökan som ska lämnas in till Mark- och miljödomstolen i mars 2022.

I slutet på september hade vi många framstående investerare på platsbesök i Kiruna – ett lyckat dygn där vi bottnade i flera av de faktorer som gör Viscariagruvan helt unik, med exceptionellt goda förutsättningar. Samma dag offentliggjorde vi också våra planer att göra projektet betydligt större – med potentiellt högre produktionstakt och en utökad produktionskapacitet i vårt planerade anrikningsverk. Detta baserat på positiva indikationer vid våra kärnborrningar samt det generella läget på kopparmarknaden.

Våra planer har skalats upp
De senaste borrningskampanjerna i Viscaria har visat på positiva resultat från B-zonens södra fyndighet, där endast begränsade mineralresurser tidigare har säkrats. Vi räknar nu med att prospekteringsmålet för Viscaria kommer att nå 89–109 Mton kopparförande berg på medellång sikt (3–5 år), vilket vid en kopparhalt om 1,11–1,13% motsvarar 1–1,2 Mton koppar (för närvarande 727 000 ton). Vi planerar och modellerar nu för en årlig gruvdrift om 3 Mton, med en möjlighet att öka kapaciteten ytterligare till 5 Mton. Det kan jämföras med tidigare antaganden om 2 Mton. Den beräknade potentiella årliga nettovinsten efter utökningen bedöms därmed stiga från 400 MSEK till cirka 850 MSEK. Samtidigt väntas det totala investeringsbehovet utökas från 1,5 miljarder SEK till cirka 3–4 miljarder SEK. Detta förutsätter förstås en framgångsrik konvertering av mineraltillgångar till reserver, ett godkänt miljötillstånd samt finansiering.

Det är mycket glädjande att vi successivt gör framsteg i återöppnandet av Viscaria-gruvan och att de samlade laginsatserna och de lovande marknadsförhållandena har möjliggjort ett bättre och mer omfattande projekt än vi tidigare planerat för.

Positiva data kring hållbar produktion
Vårt växande team av experter hittar ständigt nya lösningar som ger en mer optimerad och mer hållbar produktion. Under hösten har vi därmed tagit tydliga kliv i vår vision att leverera hållbart producerad koppar för att möjliggöra en koldioxidfri framtid. För att kunna göra detta på ett systematiskt sätt så har vi gjort en noggrann kartläggning av växthusgas-utsläpp i varje komponent, i varje delsteg. Baserat på denna analys är vi övertygade om att vi redan från produktionsstart kommer att vara en av de bästa koppargruvorna i världen när det kommer till låga CO2-utsläpp.

Vi har också påbörjat ett arbete med att identifiera vilka ytterligare hållbarhetsområden som är väsentliga för oss i kommande strategiarbete och målformuleringar – ett arbete som kommer presenteras i kommande årsredovisning.

Koppar har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning. Det är en nyckelkomponent för all form av överföring av elektricitet. Det senaste årets kraftiga ökning av kopparpriset vittnar om att det framtida utbudet av koppar kommer understiga efterfrågan. Med det i åtanke är återöppnandet av Viscaria viktigt ur ett globalt perspektiv och det finns, enligt min mening, ingen bättre plats än Sverige och särskilt Viscaria brownfield området att öppna en gruva i. Vi har en stark miljölagstiftning, vilket innebär att gruvorna som öppnas här kommer att vara bland de bästa och mest hållbara i världen. Vi som arbetar på Copperstone är Kiruna-bor och vi är alla starkt drivna av att säkerställa att vi ska öppna en gruva med så minimal miljöpåverkan som möjligt.
Det ska vi se till.

Anna Tyni, VD Copperstone Resources

Frågor besvaras av: Anna Tyni, VD Copperstone Resources AB. Tel: +46 70 561 46 11
E-post: anna.tyni@copperstone.se

OM COPPERSTONE RESOURCES
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Moderbolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.