Copperstone Resources delårsrapport januari-september 2022

Kiruna, 18 november 2022

JULI – SEPTEMBER 2022

 • Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 585 949 (408 033) KSEK vid kvartalets slut.
 • Likvida medel vid kvartalet slut uppgick till 185 866 (169 894) KSEK.
 • Eget kapital vid kvartalets slut ökade med 40 procent och uppgick till 762 100 (546 187) KSEK.
 • Resultat för kvartalet uppgick till -3 869 (-3 069) KSEK.
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till 0,00 (0,00) SEK.
 • Kassaflödet under kvartalet uppgick till -47 689 (-15 490) KSEK, till största del baserat på investeringar i kärnborrning, vattenreningsprojektet och infrastrukturprojekt ”Brobyggnationen” i Viscaria samt projektutveckling i Arvidsjaur.
 • Totala tillgångar vid slutet av kvartalet uppgick till 829 945 (585 371) KSEK.

JANUARI – SEPTEMBER 2022

 • Resultat för perioden uppgick till -13 213 (-11 774) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet under perioden uppgick till 61 575 (168 942) KSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • I september 2022 startade Copperstone och GreenIron H2 AB ett gemensamt utvecklingsprojekt, baserat på GreenIrons fossilfria reduktionsprocess och Copperstones framtida biproduktflöden från planerad koppar- och magnetitbrytning.
 • Copperstone utsåg Henrik Ager till ny VD och koncernchef i september 2022. Han tillträder sin tjänst senast vid årsskiftet. Anna Tyni fortsätter inom bolaget och i ledningsgruppen som VD för dotterbolaget Copperstone Viscaria AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Den 7 oktober 2022 lämnade Copperstone in kompletteringar till miljötillståndsansökan för Viscariagruvan.
 • Den 21 oktober 2022 genomförde Copperstone en riktad nyemission om cirka 235 MSEK före transaktionskostnader där Thomas von Koch blir störste aktieägare och nominerar Per Colleen till ny styrelseledamot i Copperstone.
 • Den 3 november 2022 kallade Copperstone till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 1 december 2022.
 • Den 18 november 2022 uppgraderades mineraltillgångarna vid Viscaria, där de kända respektive kända & indikerade mineraltillgångarna i A/B/D-zonerna ökar med hela 43 procent respektive 23 procent och förväntas säkra ytterligare 3–4 års framtida produktion.

”Vår resursuppgradering förväntas säkra ytterligare 3–4 års framtida produktion från Viscariagruvan. Vi har därutöver lämnat in kompletteringar till vår miljötillståndsansökan och arbetet med delutredningar har bidragit till ytterligare insikter inför återöppningen av Viscariagruvan.”, VD Anna Tyni.

VD HAR ORDET
Under det tredje kvartalet har miljöansökan för återöppning av Viscariagruvan varit i fortsatt fokus för Copperstone. Den 30 mars lämnade vi in vår miljöansökan till Mark- och miljödomstolen och i slutet av juni fick vi återkoppling från dem och en rad remissinstanser avseende kompletteringar av ansökan, vilket är ett fullt normalt steg och möjliggör att vi får en så komplett ansökan som möjligt. Vi har under sommaren arbetat igenom dessa förfrågningar och den 7 oktober lämnade vi in samtliga kompletteringar. Vi har fortsatt mycket bra dialog och kommunikation med berörda remissinstanser. Arbetet med delutredningar som vi gjort under sommaren har också bidragit till ytterligare insikter och innovativa lösningar inför återöppningen. När domstolen anser att ansökan är komplett kommer den att kungöras och vi hoppas att det ska kunna ske innan årsskiftet, men exakt tidpunkt ligger utanför vår kontroll. Vår tidsplan, med ett erhållet miljötillstånd till sommaren 2023, är djärv men också realistisk och genomförbar.

En bro som underlättar fortsatt arbete
Kvartalet har givetvis innehållit en rad viktiga arbetsströmmar. Den 11 september lyftes vår egen bro på plats, en bro som blir en ny entré till Viscariaområdet. Bron går över järnvägen (Malmbanan) och kommer att underlätta mycket i det dagliga arbetet och för vår prospekterings- och fortsatta logistikverksamhet. Invigning och namngivning ägde rum den 11 november och från och med december kommer bron som heter Viscariapassagen att kunna trafikeras fullt ut. Pilotprojektet för vattenreningen löper på enligt plan och pumpning av vattnet inleddes i november.

Resursuppgradering
Vi har accelererat takten på vår kärnborrning i Viscaria. Våra beräkningar indikerar att vi, i och med de senaste två årens kärnborrningar, förväntas säkra Viscariagruvans framtida produktion med ytterligare 3–4 år. Mer specifikt har de kända respektive kända plus indikerade mineraltillgångarna i A/B/D-zonerna ökat med hela 43 procent respektive 23 procent. Resursuppgraderingen utgör stommen i den genomförbarhetsstudie som ligger till grund för den slutliga gruvplaneringen och kommande bankfinansiering. Copperstone har nu genomfört uppemot 45 000 meter kärnborrning sedan förvärvet av Viscaria 2019.

Ny VD stärker teamet
Vi har också stärkt upp organisationen avsevärt under kvartalet. Henrik Ager kommer att tillträda som ny VD och koncernchef senast vid årsskiftet. Henrik Ager kommer senast från Sandvik där han varit chef för affärsområdet Sandvik Mining and Rock Solutions. Med Henrik ombord kompletterar vi teamet med branscherfarenheter som behövs i bolagets kommande fas och finansiering vid ett beviljat miljötillstånd. För egen del kommer jag att kunna fokusera målinriktat på återstarten av Viscaria som VD för dotterbolaget Copperstone Viscaria AB och därmed ha en central roll i koncernens ledningsgrupp och operativa drift. Vi har också stärkt vårt team med miljöchef Peter Wihlborg som det senaste året arbetat tätt tillsammans med vår hållbarhetschef Anders Lundkvist med miljöansökan. Han tillför ytterligare erfarenhet och kompetens till bolaget.

Begränsad påverkan från omvärldsoro och stärkta finanser
Ett annat styrkebesked är att vi, trots det tuffa finansieringsklimat som råder, efter kvartalets utgång ytterligare har stärkt våra finanser genom en riktad nyemission om 235 MSEK, bland annat mot Thomas von Koch, Jan Ståhlberg och RoosGruppen AB. Thomas von Koch blev därmed största ägare i bolaget. Inför bland annat framtida finansiering är det en stor fördel att en kvalitativ och långsiktig investerare, som har framträdande roller i svenskt näringsliv sedan decennier, är engagerad i bolaget.

Höstens ökade turbulens i omvärlden har därmed hittills haft begränsad påverkan på Copperstone och vår verksamhet. Det långsiktiga efterfrågegapet på koppar på marknaden som uppstår i samband med utökad elektrifiering av samhället har inte förändrats och trenden avseende mer lokalt producerade mineraler, kortare transporter och ett mer självförsörjande Europa har snarare stärkts. Det tillsammans med den positiva responsen vi fortsätter att få i Kiruna för vår satsning ger oss mycket energi inför vintern.

Anna Tyni, VD Copperstone Resources


BOLAGET I KORTHET
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Moderbolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.