Copperstone Resources (f.d Kopparberg Mineral) genomför nyemission om cirka 13,7 MSEK

Styrelsen för Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 13,7 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Emissionen genomförs med stöd av det bemyndigande som styrelsen fick på bolagsstämman den 26 januari 2015. Erbjudandet innefattar teckning av units i Copperstone där varje unit innehåller en B- aktie och en vederlagsfri teckningsoption.

Nyemissionen genomförs i syfte att möjliggöra utvecklingen av det potentiellt mycket stora Copperstoneprojektet som givit Bolaget ett nytt fokus på det hälftenägda intressebolaget Norrliden Mining AB, samt därtill för löpande drift.

Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till ca 80 procent av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 11 MSEK.

Teckningskursen innebär en rabatt om cirka 50 procent jämfört med volymviktad genomsnittlig betalkurs för de 15 senaste handelsdagarna före styrelsebeslutet om emissionen.

Copperstone Resources VD Per Storm kommenterar:
– 2014 var ett viktigt år i Bolagets utveckling. Norrliden Mining AB, Bolagets tillsammans med Mandalay Resources hälftenägda intressebolag med mineraltillgångar i Skelleftefältet, tog betydelsefulla steg i och med presentationen av Copperstone exploration target – ett projekt med mycket stor potential, 60 till 100 miljoner ton vid 1 till 1,2 procent kopparekvivalenter (värdemetallerna i förekomsten omräknade till koppar). Copperstoneprojektet är ett av de mest intressanta prospekteringsresultaten i Sverige under senare år och ett unikt projekt med mycket stor potential. Copperstoneprojektets omfattning har föranlett Bolagets nya fokus och även namnbytet som bättre beskriver Bolagets nya inriktning.

BAKGRUND
Copperstone är ett prospekteringsbolag med egen projektverksamhet samt aktivt ägande i intressebolag som Bolaget grundat. Bolagets huvudfokus är i dagsläget att driva på utvecklingen av Copperstone exploration target i Skelleftefältet inom Norrliden Mining AB.

Koncernens intressebolag består av Norrliden Mining AB (ägarandel 50 procent) och Nordic Iron Ore AB (ägarandel ca 15 procent). Norrliden Mining AB har undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner i Skelleftefältet och kan komma att bli en betydande verksamhet om de fortsatta undersökningarna medger gruvstart. Nordic Iron Ore AB (NIO) är ett järnmalmsbolag med betydande förekomster i Bergslagen. NIO har lyckats påvisa kraftigt utökade järnmalmstillgångar vilket etablerar bolaget som en potentiell järnmalmsproducent av internationell klass. NIO genomför för närvarande en slutlig genomförbarhetsstudie och kan relativt snart komma att besluta om gruvstart och listning på relevant marknad.

Nyemissionen ska framför allt användas till utvecklingen av Copperstoneprojektet samt för löpande drift. Givet att den fortsatta utvecklingen i de satsningar som ligger framför Bolaget faller väl ut kan värdeutveckling framöver bli betydande även utifrån dagens läge med lägre priser än några år sedan.

Emissionsvillkor
Styrelsen för Copperstone har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 13,7 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen genomförs med stöd av det bemyndigande som styrelsen fick på bolagsstämman den 26 januari 2015.

Erbjudandet innefattar teckning av units i Copperstone, var och en innehållande en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 23 februari 2015 till och med den 16 mars 2015. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på härför ämnad anmälningssedel under samma period.

Erbjudandet avser en företrädesemission där nuvarande ägare erhåller rätter att teckna utifrån nuvarande aktieinnehav. Teckning utan företräde är också möjlig. Därtill kan vissa garanter komma att välja att kvitta sin garantiersättning mot nyutgivna units.

Villkor för teckning med företrädesrätt: varje tjugofem (25) befintliga aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av fyrtionio (49) units. Emissionskurs: 0,18 kronor per aktie. Varje befintlig aktie ger härvid en (1) teckningsrätt. Det krävs tjugofem (25) teckningsrätter för att förvärva fyrtionio (49) units.

Varje unit innehåller en aktie av serie B och en teckningsoption TO 4B. Två (2) teckningsoptioner av serie 4B medför rätt att under tiden från och med den 1 maj 2016 t.o.m. 31 maj 2016 teckna en (1) B- aktie till priset 0,21 kr per aktie.

Preliminär tidplan

Sista dag för handel inkl. rätter: 16 februari 2015

Avstämningsdag: 18 februari 2015

Teckningstid: 23 februari – 16 mars 2015

Handel med rätter (TR): 23 februari – 12 mars 2015

Beräknat datum för offentliggörande av utfall: den 20 mars 2015

EMISSIONSGARANTI

Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till cirka 80 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 11 MSEK, för det fall att nyemissionen inte tecknas upp till denna nivå med och utan företrädesrätt.

FINANSIELL RÅDGIVARE

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Copperstone i samband med nyemissionen. Aktieinvest FK är utsett emissionsinstitut i erbjudandet.

2014-02-03

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparberg Mineral Pressrelease 2015-02-03.pdf

Om Copperstone Resources AB (f.d. Kopparberg Mineral AB)
Copperstone Resources AB (f.d. Kopparberg Mineral AB) är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Copperstone Resources har totalt tolv undersökningstillstånd om cirka 3300 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger cirka 15,1% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intressebolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.