Copperstone Resources: förtydligande av kvartalsrapport

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources: förtydligande av kvartalsrapport

Likviden till den under perioden (Kvartal 2) beslutade emissionen om 3 600 KSEK
tillfördes Bolaget under inledningen av Kvartal 3 och skall följaktligen läggas
till de likvida medlen vid periodens utgång. 

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.