Copperstone Resources förvärvar ett utestående lån på 13,6 mkr samt 1.971.887 aktier i Nordic Iron Ore av Inlandsinnovation för totalt 7,5 mkr.

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources förvärvar ett utestående lån på 13,6 mkr samt 1.971.887
aktier i Nordic Iron Ore av Inlandsinnovation för totalt 7,5 mkr.

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) förvärvar 1.971.887
aktier i Nordic Iron Ore (”NIO”) samt ett femårigt lån om nominellt 10 mkr
utställt till NIO, idag totalt 13,6 mkr inklusive upplupen ränta. Lånet löper
med rak ränta med förfall den 30 november 2018. NIO har rätt att förtidslösa
lånet till nominellt belopp jämte upplupen ränta. Copperstone äger enligt
låneavtalet rätt att påkalla kvittning, av hela eller delar av lånet, i samband
med kommande emissioner, vilket bolagsstämman i NIO i slutändan har att avgöra
om detta skall ske. Copperstones styrelse gör bedömningen att Bolaget har god
position vid förfallodagen. 

NIO är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla
järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg.
Inlandsinnovation investerade 2013 i NIO och har sedan dess deltagit i två
nyemissioner och ser i Copperstone en kompetent ägare som övertar innehavet. 

Copperstone har varit aktieägare i NIO sedan grundandet och blir genom denna
affär bolagets tredje största ägare med c:a 8 % av aktierna. 

– Nordic Iron Ore är ett långsiktigt projekt och får nu en fördel med en ägare
som är aktiv och verksam inom sin sektor. Copperstone besitter kunskap och har
kompetens rörande projektering av mineraltillgångar. Vi bedömer att
försäljningen sker till en lämplig ägare och vi välkomnar att det är en
marknadsaktör som övertar vårt ägande, säger Peter Gullander, Vd
Inlandsinnovation. 

NIO är ett lovande järnmalmsprojekt med hög malmkvalitét, god logistik,
samtliga nödvändiga tillstånd erhållna, goda utbyten enligt genomförda
processtester (utbyte för magnetit, över 90 % och hematit över 80 %) samt
bedömd låg produktionskostnad (under USD 40/ton). Totalt kontrollerar NIO kända
och indikerade mineraltillgångar om 80,2 miljoner ton (med en järnhalt på 36,4
– 41,9 procent) samt antagna mineraltillgångar om 102,9 miljoner ton (med en
järnhalt på 33,5 – 38,4 procent) enligt JORC standard. 

- Copperstones arbete med Copperstoneprojektet fortsätter med accelererad
intensitet. Förvärvet av tillgångarna i NIO är initialt att betrakta som en
finansiell placering. Vi bedömer att denna transaktion kommer att skapa
betydande värden för Copperstone och dess aktieägare, säger Per Storm, VD för
Copperstone. 

- Järnmalmsmarknaden befinner sig i en prissvacka med en långsiktigt god
prognos och marknaden förefaller just nu åsätta NIO och andra
investeringsobjekt i sektorn en oförtjänt stor riskpremium. Copperstone är
grundare av NIO och ser betydande värden på sikt och stödjer NIO:s uttalade
ambition om att från och med 2019 påbörja en produktion i Blötberget som under
fas 1 uppgår till 1,2 mton per år, motsvarande 5 % av LKABs produktion 2015 om
24 mton, säger Copperstones ordförande Christer Lindqvist. 

Inlandsinnovation AB har genomfört en strukturerad försäljningsprocess med G&W
Fondkommission som finansiell rådgivare. 

Kontakt:

Per Storm, Vd Copperstone Resources AB (publ):per.storm@copperstone.se, 0705-94
90 24 

Peter Gullander, Vd Inlandsinnovation: peter.gullander@inlandsinnovation.se,
+46 73 838 18 00 Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.Inlandsinnovation är ett statligt ägt riskkapitalbolag som investerar i
tillväxtföretag inom alla branscher i norra Sverige. Inlandsinnovation arbetar
främst med ägarkapital och har en investeringsram på 2 miljarder kronor.
Verksamheten ska medverka till att öka tillväxten och den internationella
konkurrenskraften i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands,
Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Inlandsinnovation har 12 anställda och
kontor i Östersund.