Copperstone Resources förvärvar ett utestående lån på 13,6 mkr samt 1.971.887 aktier i Nordic Iron Ore av Inlandsinnovation för totalt 7,5 mkr

Copperstone Resources förvärvar ett utestående lån på 13,6 mkr samt 1.971.887 aktier i Nordic Iron Ore av Inlandsinnovation för totalt 7,5 mkr. Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") förvärvar 1.971.887 aktier i Nordic Iron Ore ("NIO") samt ett femårigt lån om nominellt 10 mkr utställt till NIO, idag totalt 13,6 mkr inklusive upplupen ränta. Lånet löper med rak ränta med förfall den 30 november 2018. NIO har rätt att förtidslösa lånet till nominellt belopp jämte upplupen ränta. Copperstone äger enligt låneavtalet rätt att påkalla kvittning, av hela eller delar av lånet, i samband med kommande emissioner, vilket bolagsstämman i NIO i slutändan har att avgöra om detta skall ske. Copperstones styrelse gör bedömningen att Bolaget har god position vid förfallodagen.

NIO är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Inlandsinnovation investerade 2013 i NIO och har sedan dess deltagit i två nyemissioner och ser i Copperstone en kompetent ägare som övertar innehavet.

Copperstone har varit aktieägare i NIO sedan grundandet och blir genom denna affär bolagets tredje största ägare med c:a 8 % av aktierna.

– Nordic Iron Ore är ett långsiktigt projekt och får nu en fördel med en ägare som är aktiv och verksam inom sin sektor. Copperstone besitter kunskap och har kompetens rörande projektering av mineraltillgångar. Vi bedömer att försäljningen sker till en lämplig ägare och vi välkomnar att det är en marknadsaktör som övertar vårt ägande, säger Peter Gullander, Vd Inlandsinnovation.

NIO är ett lovande järnmalmsprojekt med hög malmkvalitét, god logistik, samtliga nödvändiga tillstånd erhållna, goda utbyten enligt genomförda processtester (utbyte för magnetit, över 90 % och hematit över 80 %) samt bedömd låg produktionskostnad (under USD 40/ton). Totalt kontrollerar NIO kända och indikerade mineraltillgångar om 80,2 miljoner ton (med en järnhalt på 36,4 – 41,9 procent) samt antagna mineraltillgångar om 102,9 miljoner ton (med en järnhalt på 33,5 – 38,4 procent) enligt JORC standard.

– Copperstones arbete med Copperstoneprojektet fortsätter med accelererad intensitet. Förvärvet av tillgångarna i NIO är initialt att betrakta som en finansiell placering. Vi bedömer att denna transaktion kommer att skapa betydande värden för Copperstone och dess aktieägare, säger Per Storm, VD för Copperstone.

– Järnmalmsmarknaden befinner sig i en prissvacka med en långsiktigt god prognos och marknaden förefaller just nu åsätta NIO och andra investeringsobjekt i sektorn en oförtjänt stor riskpremium. Copperstone är grundare av NIO och ser betydande värden på sikt och stödjer NIO:s uttalade ambition om att från och med 2019 påbörja en produktion i Blötberget som under fas 1 uppgår till 1,2 mton per år, motsvarande 5 % av LKABs produktion 2015 om 24 mton, säger Copperstones ordförande Christer Lindqvist.

Inlandsinnovation AB har genomfört en strukturerad försäljningsprocess med G&W Fondkommission som finansiell rådgivare.

Inlandsinnovation är ett statligt ägt riskkapitalbolag som investerar i tillväxtföretag inom alla branscher i norra Sverige. Inlandsinnovation arbetar främst med ägarkapital och har en investeringsram på 2 miljarder kronor. Verksamheten ska medverka till att öka tillväxten och den internationella konkurrenskraften i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Inlandsinnovation har 12 anställda och kontor i Östersund.

18 juli 2016

Kontakt:
Per Storm, Vd Copperstone Resources AB (publ):per.storm@copperstone.se, 0705-94 90 24
Peter Gullander, Vd Inlandsinnovation: peter.gullander@inlandsinnovation.se, +46 73 838 18 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2016-07-18.pdf

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.