Copperstone Resources: Goda analysresultat från sommarens borrningar, hypotesen om en Cu-Au- porfyrmineralisering förstärks

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources: Goda analysresultat från sommarens borrningar, hypotesen
om en Cu-Au- porfyrmineralisering förstärks

Copperstone Resources (nedan Copperstone eller Bolaget) har erhållit och
utvärderat analysresultaten från sommarens borrkampanj på Svartliden om 4 hål.
Tillsammans med historisk data från tidigare borrkampanjer stödjer detta den
hypotes som presenterades i pressmeddelande den 24 oktober 2016 - att
mineraliseringen på och kring Svartlidenkoncessioner kan vara en storskalig
Au-Cu porfyrmineralisering och att Svartliden-Eva kan vara del av samma
underliggande system. 

Totalt har uppskattningsvis 8 675 m av kärnborrning utförts vid Svartliden
inkluderande 1137 m (6 borrhål) av Copperstone 2015-2016. Alla insamlade data
håller nu på att utvärderas av Bolagets team av geologiska experter i Malå.
Utvärderingen syftar till att kartera den omfattande phreatomagmatiska
breccierade mineraliseringen, definiera olika omvandlingszoner samt tolka
sulfidutvecklingens natur. Ett vägt genomsnitt av erhållna analysdata framgår
på Bolagets hemsida (www.copperstone.se). Erhållna resultat utgör en del av det
större dataset baserat på de 56 borrhål som finns på och kring
Svartlidenkoncessionen. 

Resultaten uppvisar höga halter av Au-Ag-Cu-Zn mineralisering i ett antal
borrhålskärningar från ytnära ner till c:a 200 meters djup; över 2,7 % Cueq
över 1,7 m (äldre resultat i anslutning håller 3% Cu eq över 2,5m, resultaten
sammanfattas i tabell 1). För närvarande finns ingen indikation av verklig
bredd av mineraliseringen men systemet är öppet på djupet. Preliminära resultat
från kartering av omvandlingszonerna har identifierat argilisk och propylitisk
omvandling indikerande att det potentiellt är ett större sammanhållet
mineraliserat system under området Svartliden – Eva (c:a 1,5 km2). Kiselrik och
mineraliserad breccia förefaller bilda ett eroderat rotsystem av ett större
phreatomagmatiskt system som smalnar av mot en intrusion på djupet. 

I synnerhet COS 16352 har borrats inom en rotzon av ett diatremt system som
innehåller ett större xenolitiskt block av omvandlat sidoberg som är påtagligt
mineraliserat i området mellan 239,6 till 241,3 meters djup (se bilaga). Djupet
till förväntad mineralisering inom porfyrsystemet är fortsatt okänt men en
uppmuntrande ökning av guldhalterna antyder att mineralisering med högre halter
kommer att kunna verifieras i de djupare borrhål som är planerade till vintern
2017. 

Karteringen av omvandlingen som genomförs i Malå stöds av en markmagnetisk
undersökning för att verifiera olika historiska flygburna och markmagnetiska
anomalier som identifierats. Utöver detta kommer pågående mineralogiska studier
att underlätta identifiering av de olika typer av omvandling (s k alteration)
som förekommer och därmed kunna klassificera de olika typerna av omvandling i
sin helhet. 

”Det vi ser nu gör oss mycket förväntansfulla. Det kan potentiellt resultera i
en mineralisering av världsklass och förändra förutsättningarna för
Copperstone, och Sverige som gruvnation. Vi ser fram mot resultaten från det
internationella teamet, den slutliga 3D modell som kommer och planerna för
fortsatt kärnborrning”, säger Bolagets VD Per Storm i en kommentar. 

Analyserna har utförts av det ackrediterade laboratoriet ALS Global med
metoderna ME-MS61 kompletterade med Cu-OG62 samt Zn-OG62 för halter över 1 % Cu
respektive Zn, guld har analyserats med Fire Assay metoden Au-AA23.
Certifierade standards har satts in ibland proverna för att kontrollera
analyskvalitén. Tabell Summering av borrhålsskärningar på Svartliden. Borrhål från kampanjen
2015-2016 är utmärkta. 

Borrhål  Från   Till   Längd    Au    Ag  Cu (%) Zn (%)  Cueq 
 Namn    (m)   (m)    (m)   (g/t)  (g/t)           (%)* 
--------------------------------------------------------------------------------
COS0528  186,15  188,68   2,53   0,50  46,87   2,19  0,24  3,02 
  2                                      
--------------------------------------------------------------------------------
COS1635  239,60  241,30   1,70   0,47  44,12   1,86  0,50  2,74 
  2                                      
--------------------------------------------------------------------------------
COS0528  207,90  213,80   5,90   0,51  39,42   1,28  0,44  2,12 
  3                                      
--------------------------------------------------------------------------------
COS0528   99,30  116,33   17,03   0,39  23,80   0,24  2,85  1,69 
  3                                      
--------------------------------------------------------------------------------
 BH11    13,57  29,60   16,03   0,04  24,00   1,11  1,26  1,81 
--------------------------------------------------------------------------------
COS0527  194,27  208,50   14,23   0,12  24,10   1,33  0,28  1,73 
  8                                      
--------------------------------------------------------------------------------
COS0528  191,30  222,70   31,40   0,09  11,25   0,74  0,11  0,94 
  9                                      
--------------------------------------------------------------------------------
COS1635   77,95  82,00   4,05   0,33  12,90   0,42  0,53  0,92 
  1                                      
--------------------------------------------------------------------------------
COS0420   27,05  66,55   39,50   0,11  13,00   0,44  0,65  0,86 
  8                                      
--------------------------------------------------------------------------------
COS1634   27,20  87,00   59,80   0,11   6,53   0,50  0,40  0,77 
  9                                      
--------------------------------------------------------------------------------
COS0420   42,10  79,25   37,15   0,08   8,00   0,58  0,15  0,76 
  9                                      
--------------------------------------------------------------------------------
COS0631  110,60  151,90   41,30   0,05   9,82   0,50  0,37  0,75 
  6                                      
--------------------------------------------------------------------------------
COS0521   9,10  39,85   30,75   0,09   7,07   0,58  0,11  0,74 
  2                                      
--------------------------------------------------------------------------------
COS1635  168,00  213,00   45,00   0,15  11,23   0,15  0,67  0,58 
  2                                      
--------------------------------------------------------------------------------

* Kopparekvivalenter har beräknas med de priser som användes i pressrelease den
2016-04-18 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

 Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets
kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB. 


Bilaga Bästa sektion från COS 16352

Drill  SAMPLE From  To   Length Au  Ag  Cu   Zn  S   As   
Sb  Bi  Cd  Pb 
 Hole 
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 
        m   m   m    ppm  ppm  ppm  ppm  %   ppm  
ppm  ppm  ppm  ppm 
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 
COS163 N24946 239,6 240,5   0,9 0,52 33,3 11950 5020 >10.0 >10000  
97 2,94 24,2 125,5 
52   9 
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 
COS163 N24947 240,5 241,3   0,8 0,41 56,3 26100 4940 >10.0  7370 
54,4 2,55 25,2 137,5 
52   3 
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------