Copperstone Resources: höga halter och omfattande mineralisering konfirmerade vid Svartliden.

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources: höga halter och omfattande mineralisering konfirmerade
vid Svartliden.

Copperstone Resources AB redovisar analysresultaten från det första hålet
(COS16349) i den pågående borrkampanjen på Svartlidenkoncessionen inom
Copperstoneprojektet. Analysresultaten framgår av bifogad tabell. Av hålets 150
meter håller de bästa sektionerna, räknat längs kärnan, över en sträcka av 13,9
meter 0,65 % koppar, 0,46 % zink samt 8,7 g/t silver, vilket motsvarar 0,99 %
kopparekvivalenter*, inklusive en sektion på över 1 m med 3,16 % koppar, 2,19 %
zink och 38,10 g/t silver (4,46 % kopparekvivalenter) och längre ner i hålet
återfinns en sektion med 0,55 % koppar 0,43 % zink och 7,55 g/t silver över 31
m, detta motsvarar 0,85 % kopparekvivalenter. I denna sektion återfinns även en
sektion om 1 m med 3,48 % koppar, 0,33 % zink och 38,1 g/t silver (3,99 %
kopparekvivalenter), se tabellen. Stupningen på mineraliseringen är i dagsläget
inte säkerställd, därför anges tills vidare inte horisontell bredd. 

Borrkampanjen pågår och analysresultat erhålls fortlöpande. Bolaget återkommer
med ytterligare resultat så snart sådana erhållits och analyserats. 

”De första analysresultaten ligger i linje med vår bedömning att
mineraliseringen utgör en del av en regional struktur och därmed stödjer
antagandet om att detta är en storskalig mineralisering som sträcker sig över
stora delar av projektområdet. Glädjande är att mineraliseringen är ytnära
vilket underlättar en framtida brytning. När samtliga analysresultat erhållits
kommer de att kompletteras med borrhålskameramätningar för att ge ett gott
underlag för fortsatta bedömningar av mineraliseringens struktur, riktning och
uppkomst. Sådana mätningar har precis avslutats för existerande borrhål i
närområdet. Tillsammans ger dessa resultat oss en gott underlag för fortsatta
bedömningar av en mineraltillgång på Svartliden” säger Per Storm i en
kommentar. 

Analyserna har utförts av det ackrediterade laboratoriet ALS Global med
metoderna ME-MS61 kompletterade med Cu-OG62 samt Zn-OG62 för halter över 1 % Cu
respektive Zn, guld har analyserats med Fire Assay metoden Au-AA23.
Certifierade standards har satts in ibland proverna för att kontrollera
analyskvalitén. 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

 Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets
kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB. 

* Kopparekvivalenter beräknade på samma sätt som tidigare redovisats för
Granliden, se pressmeddelande 20160418.