Copperstone Resources: Kommuniké efter extra bolagsstämma den 8 juli 2016

Copperstone Resources AB
Kommuniké från extra bolagsstämma

Copperstone Resources: Kommuniké efter extra bolagsstämma den 8 juli 2016

Vid Copperstone Resources AB:s extra bolagsstämma den 8 juli kl. 16.00 i
advokatfirman Lindahls kontor, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts
enhälligt följande i enlighet med styrelsens förslag: 

- Att emittera aktier i enlighet med styrelsens förslag. Rätt att teckna aktier
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande: 

Teckningsberättigad       Antal aktier                 
 Belopp 

Mattsson, Michael         3 628 153                  
  946 947,93 kr 

Löwgren, Niclas           806 256                  
   210 432,82 kr 

Summa                 4 434 409                
   1 157 380,75 kr . 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är villkoren i det
låneavtal som ingicks den 30 december 2015 som syftade till att kortsiktigt
tillföra Bolaget likviditet för att behålla momentum i slutförandet av höstens
borrprogram och dess utvärdering. Emissionen är en kvittning av skulden och
innebär att Bolagets skulder och räntekostnader minskar. 

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.