COPPERSTONE RESOURCES: Koppar-guld mineralisering av porfyrtyp på Copperstoneprojektet

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

COPPERSTONE RESOURCES: Koppar-guld mineralisering av porfyrtyp på
Copperstoneprojektet

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller Bolaget) presenterade den
17:e mars att Bolaget upptäckt en koppar-guld mineralisering av porfyrtyp på
Copperstoneprojektets södra delprojekt, Svartliden/Eva. Detta pressmeddelande
utgör en uppdatering och fördjupning och av det tidigare meddelandet. 

Baserat på hypotesen att det kan finnas en blind (ej i dagen gående)
koppar-guld mineralisering av porfyrtyp vid Svartliden kan Bolaget nu
presentera att det första borrhålet har påträffat en omfattande
borrhålsskärning med en kopparkis-arsenikkis-bornit mineralisering över 90
meters längd från 720 till 810 m längs borrkärnan. Mineraliseringens verkliga
bredd är inte känd i nuläget. Ovanför den identifierade mineraliseringen
påträffades omfattande phyllic omvandling med tydliga svavelkiszoner mot djupet
som verifierar den omvandlingsmodell som tagit fram i de studier som föregick
borrningarna och som tidigare är presenterad. Kärnborrhålet är för närvarande
på c:a 887 m djup och fortsätter att påträffa sliror av kopparmineralisering
som möjligen kan vara en del av en omfattande felsisk intrusion. En mer
detaljerad teknisk beskrivning inklusive bilder finns bilagt meddelandet och
går att finna på www.copperstone.se. 

Alla indikationer tyder på att huvudmineraliseringen befinner sig väster om
detta första borrhål. Bortom den mineraliserade zonen (MMZ i bilagd PM)
förekommer tydliga kvarts fältspat porfyr-kristaller som kan vara från den
intrusion som är grunden för omvandlingen. 

“Det är min övertygelse att detta är det mest intressanta prospekteringsmålet i
min karriär. Den geologiska strukturen i området är underprospekterad och ger
stora möjligheter för upptäckten av ytterligare hydrotermala system av
koppar-guld porfyrtyp. Den framtagna modellen har visat sig stämma – en väldigt
stor framgång – och vi har tveklöst upptäckt något mycket intressant. De nya
geologiska insikterna och stor beslutsamhet i genomförandet har nu medfört
denna upptäckt. Få andra upptäckter av denna omfattning har skett i
”greenfield” prospektering i området” säger Bolagets chefsgeolog Chris McKnight
i en kommentar. 

“Detta är mycket glädjande och sannolikt en historisk händelse inom svensk
prospektering. Vi har med stor uthållighet och omfattande stöd från aktieägare
och övriga intressenter lyckats med något enastående: att upptäcka vad vi tror
är ett nytt geologiskt system i Skelleftefältets närhet, som på sikt kan
resultera i ett nytt stort gruvfält. Nu vidtar fortsatta borrningar, kemiska
analyser av alla värdemetaller som koppar, zink, silver och guld, fortsatt
utvärdering och planering av därefter kommande arbeten. I och med att hypotesen
verifierats på Svartliden kommer projektets norra del, Granliden, som baserat
på tillgänglig information från en stor mängd hål, och som påvisar liknande
karaktäristika, att undersökas från samma utgångspunkter. Baserat på all
tillgänglig information medför detta att vi överväger att skjuta upp det
pågående arbetet med ansökan om bearbetningskoncessionsansökan för Granliden
och istället undersöker området ytterligare. Vi återkommer med mer information
så snart vi säkerställt densamma.” säger Copperstones VD Per Storm i en
kommentar. För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 21 mars 2017 kl 0845 CET. 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets
kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB. 

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser.