Copperstone Resources: Mycket uppmuntrande resultat från höstens borrkampanj

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources: Mycket uppmuntrande resultat från höstens borrkampanj

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) kan härmed
meddela att borrkampanjen på Copperstoneprojektet är avslutad och samtliga
borrkärnor är karterade och prover är inskickade för kemisk analys, vilka
löpande har börjat komma tillbaka. Bolaget följer i det närmaste tidsplan och
budget, men noterar en viss eftersläpning i resultatrapporteringen bland annat
till följd av omanalys av flera prover med mycket höga halter. I sin helhet har
kampanjen omfattat nio hål på centrala områden på Copperstoneprojektet. I
samtliga borrkärnor har mineralisering påträffats. Copperstoneprojektet
omfattar ett område om c:a 2000 meter i öst-västlig riktning och 4000 m i
nord-sydlig riktning. 

Borrningen inom Sandberget 200 (hål 4-7) avslutades före årsskiftet och kemiska
analysresultat har erhållits under januari och februari; se tabellen nedan. Ur
tabellen framgår en summering av analysresultat där väsentliga träffar visas
med viktade genomsnitt och ingen gränshalt för rapportering (cut off halt)
applicerad. 

Resultaten av borrningarna, kombinerat med historiska analysresultat och
genomförda omkarteringar tyder på att Sandberget 200 omfattar ett antal linser
av höghaltiga koppar-silver mineraliseringar (se tabellen för haltindikationer)
över en 50 till 60 m bred zon. 

Hål nr  Från (m) Till (m) Bredd (m) Cu (%) Ag (g/t)
---------------------------------------------------------
COS15343   13,0   18,0    5,0  0,32   4,33
---------------------------------------------------------
COS15343   32,0   33,0    1,0  1,65   13,80
---------------------------------------------------------
COS15343   57,0   68,0    11,0  1,53   18,99
---------------------------------------------------------
COS15343   72,0   76,0    4,0  0,48   2,39
---------------------------------------------------------
                             
---------------------------------------------------------
COS15344   72,0   76,0    4,0  2,00   27,56
---------------------------------------------------------
                             
---------------------------------------------------------
COS15345   97,0   100,0    3,0  1,30   16,12
---------------------------------------------------------
COS15345   123,0   124,0    1,0  0,98   5,77
---------------------------------------------------------
COS15345   140,0   143,0    3,0  0,72   1,10
---------------------------------------------------------
                             
---------------------------------------------------------
COS15346   59,0   65,0    6,0  0,18   3,65
---------------------------------------------------------

För komplett resultatinformation beträffande samtliga hål, där resultat
erhållits, hänvisas till bilagt dokument Operational Update February 2016,
vilket även finns att nedladda på Bolagets hemsida. 

”Resultaten från borrhålen på Sandberget 200 med de avsevärda bredder och höga
halter som indikeras är mycket uppmuntrande och ger en väsentligt bättre
förståelse för projektets geologi. Vi arbetar för närvarande med att
sammanställa mineraltillgångarna tillsammans med Bolagets kvalificerade
person.” säger Bolagets VD Per Storm i en kommentar. 

Analyserna i rapporten har utförts av det ackrediterade laboratoriet ALS Global
med metoden ME-MS61 för samtliga ämnen utom guld, kompletterade med Cu-OG62
samt Zn-OG62 för halter över 1 % Cu respektive Zn. Guld har analyserats med
Fire Assay metoden Au-AA23. Certifierade standards har satts in ibland proverna
för att kontrollera analyskvalitén. Utfallet av analyserna kan med rimlig
säkerhet användas som grund för de preliminära slutsatser som ger i rapporten. För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets
kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB. Bilaga Operational Update February 2016.