Copperstone Resources når banbrytande resultat med ny lösning inom vattenreningsteknik

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”bolaget”) och vattenreningsföretaget Teollisuuden Vesi Oy (”TeVe”) har tillsammans tagit fram en ny lösning för vattenrening som sedan november månad utvärderats storskaligt och i autentisk miljö i direkt anslutning till Viscariagruvan som Copperstone avser att återöppna. Resultatet av vattenreningen i pilotanläggningen är banbrytande. Metoden, en kombination av vedertagen teknik och kemi (jonbytesteknik), har visat sig reducera uppemot 97–99 procent av flera metallföroreningar i det gruvvatten som rinner från den under 90-talet verksamma gruvan och ut i närliggande vattendrag. Dessa höga reningsnivåer är exceptionella även ur ett globalt perspektiv.

Syftet med pilotanläggningen är att visa att bolaget kommer att ha förmåga att rena både den nu vattenfyllda Viscariagruvans dräneringsvatten samt det vatten som kommer att avbördas när gruvan åter har tagits i produktion. Copperstone har hittills investerat cirka 25 MSEK i vattenreningsprojektet och testanläggningen kan rena mellan 50–100 kubikmeter vatten per timme. Det motsvarar upp till en sjättedel av kapaciteten vid full dränering och gruvdrift.

”Det är förstås oerhört glädjande att vi nu har belägg för att vi klarar våra egna högt ställda krav som vi presenterat i ansökan. Det demonstrerar också att tekniken är tillräcklig för de krav som vi förväntar oss komma i det framtida miljötillståndet för verksamheten. I själva verket innebär reningstekniken att vi förbättrar vattenmiljön redan innan erhållet tillstånd, både i bäcken Pahtajoki samt i sjön Luossajärvi”, kommenterar Copperstones Hållbarhetschef Anders Lundkvist.

”Innovationskraften hos vårt team tillsammans med TeVe har varit imponerande och det är med stor spänning och förväntan som vi nu kommer att driva på uppskalningen inför den planerade återstarten av Viscariagruvan. Denna investering är ett av många exempel på hur tydligt vi fokuserar på en ansvarsfull framtida gruvdrift”, säger Copperstones VD Anna Tyni.

Copperstone avser att skala upp testanläggningen till full kapacitet efter ett beviljat miljötillstånd och i god tid innan gruvöppning. Copperstone har i sin ansökan åtagit sig att rena påverkat vatten under tömnings-, drift- och efterbehandlingsfaserna och har därför arbetat hårt med att utreda vilka tekniker som är möjliga. Testerna har skett med flöden upp till 100 kubikmeter per timme vilket visar att det är fullt möjligt att kontinuerligt rena mycket stora vattenflöden med banbrytande reningsgrader samtidigt som det vatten som nu naturligt avrinner från gruvan kan renas och väsentligt förbättra nedströms vattenmiljöer. De olika komponenterna som ingår i Copperstones reningsanläggning har tidigare använts var för sig, i andra applikationer. Copperstone kommer nu att inleda långtidstester av reningsanläggningen och kommer på så sätt att ytterligare förbättra underlaget i den pågående prövningen och samtidigt rena det gruvvatten som idag släpps ut från den tidigare gruvan.

Bakgrund

Viscariagruvan drevs tidigare av LKAB och Outokumpu under 1980- och 90-talen, främst genom underjordsbrytning. Gruvorterna i gruvan torrlades då för att malmen skulle kunna brytas och grundvattnet pumpades ur. När Viscariagruvan lades ned 1997, i enlighet med då gällande miljökrav, stängdes pumparna följaktligen av, vilket medfört att gruvan åter långsamt fyllts med vatten. De gamla gruvgångarna och kopparmalmerna har sedan dess lakat ur mineral och andra ämnen som försämrat grundvattnets vattenkvalitet. Mätningar visar att Viscariagruvan idag släpper ut förhöjda nivåer av bland annat zink, koppar och uran. Copperstone har utrett dessa närmare och sökt lösningar för att både minska belastningen från tidigare verksamhet och förebygga onödig belastning från den egna, kommande gruvverksamheten.

Outokumpu Oyj samt sedermera Avalon/Sunstone (från 2018) började ta regelbundna vattenprover (s.k. base line studier) månadsvis, vilket Copperstone fortsatt med sedan förvärvet av Viscaria i mars 2019. Copperstone har också utökat mätningarna av vattenflödet för att se hur variationer över tid påverkar halterna i vattnet.

Digital pressträff idag kl 14.30

Idag kl 14.30 kommer Copperstones Hållbarhetschef Anders Lundkvist hålla en kort digital pressträff för media för att svara på eventuella frågor. Delta genom att klicka här.

För mer information, vänligen kontakta VD Anna Tyni, anna.tyni@copperstone.se eller info@copperstone.se.

OM TEOLLISUUDEN VESI OY
Teollisuuden Vesi Oy är ett finskt vattenreningsföretag med specialkompetens inom processmikrobiologi. Företaget behandlar vatten för att uppfylla kvalitetskraven för hushållsanvändning, industriell tillämpning och utsläpp till avlopp. Företaget utvecklar metoder för effektivare vattenåtervinning för att värdera varenda droppe rent vatten. Teollisuuden Vesi Oy ligger i Mäntsälä, Finland med kontor, vattenkemiskt laboratorium, mikrobiologiskt laboratorium, pilothall och servicehall för utrustning. Företaget sysselsätter för närvarande 16 experter och samarbetar med universitet och forskningsinstitut.

OM COPPERSTONE RESOURCES
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar nu upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt, producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av experter ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är Bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.