COPPERSTONE RESOURCES: NORRLANDSFONDEN STÖDJER UTVECKLING MED 1 MSEK

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

COPPERSTONE RESOURCES: NORRLANDSFONDEN STÖDJER UTVECKLING MED 1 MSEK

Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller
”Bolaget”) ett lån mot konvertibelt skuldebrev om 1 MSEK. I enlighet med
existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att
stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar. 

Lånet löper med Stibor 90 + 5 % från utbetalning med kvartalsvisa
räntebetalningar. Norrlandsfonden äger rätt att mellan perioden 2019-01-01 fram
till 2025-12-31 påkalla konvertering av hela eller delar av beloppet. Vid full
konvertering skulle Norrlandsfonden erhålla 1 754 386 B-aktier. 

”Att Norrlandsfonden på detta sätt fortsätter att stödja Bolagets utveckling är
ett mycket positivt besked. Det stärker vår utvecklingskapacitet och
uthållighet och ger oss möjlighet att genomföra flera insatser parallellt”,
säger Copperstones VD Per Storm i en kommentar. 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 28 februari 2017 kl 19:00 CET. 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser.