Copperstone Resources offentliggör en ökning av kopparmineralisering i Viscaria, dessutom bekräftas magnetit som potentiellt värdefull biprodukt

Kiruna den 8 december 2020

Copperstone Resources AB (“Copperstone” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolagets prospekteringsaktivitet vid D-zonen av Viscaria kopparprojekt har resulterat i en uppgradering av de indikerade kopparresurserna i D-zonen om +36%, med en kopparhalt som stigit till 1,33% från 1,20% vid senaste uppskattningen av mineralresurser år 2015*. De antagna kopparresurserna i D-zonen har ökat med +376% med en kopparhalt om 1,18% jämfört med 1,55% år 2015. De internationellt ackrediterade kopparmineralresurserna i Viscaria har därmed ökat från 609 kton* till 699 kton* enligt PERC-2017 regelverket. Härutöver introducerar Bolaget även en PERC-2017 resurs avseende järnmalm som en potentiellt värdefull biprodukt, såväl inom koppardomänen som i järnmalmsdomänen invid koppardomänen.

“Vi är nöjda med att ännu en gång påvisa kvaliteten på Viscarias kopparprojekt. Denna gång har vi inte enbart utökat kopparresurserna, utan Copperstone har även introducerat en ackrediterad (PERC-2017) järnmalmstillgång av premiumkvalitet som potentiellt kan komma att utgöra en biprodukt vid en framtida gruvverksamhet. Vårt geologiska team påbörjar nu arbetet med att uppgradera även A- och B-zonerna från de ytnära borrkampanjer som Copperstone genomfört under 2019-2020. Därefter kan fas 3 påbörjas, vilken kommer att utgöra prospekteringskampanjer (i Kiruna och Arvidsjaur), parallellt med genomförbarhetsstudien och miljötillståndsansökan.”, kommenterar VD Michael Mattsson.

Summering av uppgraderingen av Viscaria D-zonen (i enlighet med PERC-2017 koden inkluderande en cut-off** på koppar om 0,8%, och järnmalm om 20%, i förhållande till uppskattningen av Mineralresurser från 2015 som följde JORC-2012 koden och ej redovisade någon cut-off):

 • En total ökning av kopparresurserna om +66% från 137,1 kton* (vid 1,23% Cu) till 227,7 kton* (vid 1,29% Cu); varav en ökning om 44,5 kton* med indikerad kopparresurs från 125,0 kton* (vid 1,2% Cu) till 169,5 kton* (vid 1,33% Cu), samt en ökning av kopparresurserna om +376% antagen resurs från 12,2 kton (vid 1,55% Cu) till 58,2 kton (vid 1,18% Cu). Den högst betydande ökningen av mineralresurserna tillhandahålls trots introduktionen av en cut-off** halt om 0,8% koppar samt baserat på ett framtida kopparpris om ~ 6 600 USD/ton (såsom presenterats i 2016 Scoping Study), en försiktighetsåtgärd som tillhandahåller en ytterligare buffert om ~15% om man jämför med dagens kopparpris.
 • En PERC-2017 järnmalmsresurs vid Viscarias D-zon (inom koppardomänen) om 5,04 Mton järnmalmen* (12,77 Mton vid 28,07% järnmalm som indikerad resurs och 4,93 Mton vid 29,41% järnmalm som antagen resurs) i närhet till kopparresursen, baserat på att den stora delen av D-zonens koppar påträffas i järnmalmen, kombinerat med faktum att järnmalmen har en absolut och definitiv potential att komma att påvisa ekonomisk utvinning i enlighet med internationell standard.
 • En PERC-2017 järnmalmsresurs vid Viscarias D-zon (inom järnmalmsdomänen) om ytterligare 3,95 Mton järnmalm (10,95 Mton vid 25,76% järnmalm såsom indikerad resurs och 4,12 Mton vid 27,40% järnmalm såsom antagen resurs), i anslutning till, dock inte i direkt närhet till den huvudsakliga kopparresursen som påträffats i järnmalm.
 • Sammanfattningsvis har kopparresurserna vid Viscaria ökat från 609 kton till 699 kton (* och ***) enligt PERC-2017 koden och Copperstone har introducerat två järnmalmsresurser enligt PERC-2017 koden, om 5,04 Mton respektive 3,95 Mton (* och ***).

* Vänligen se tabell 1 och 2 nedan och www.copperstone.se för detaljerad information angående tonnage och halter i respektive kategori och mineraliserad zon för de rapporterade mineralresurserna.
** Den s k cut-off halten är den lägsta halt som i dagsläget bedöms erforderlig för ekonomisk utvinning. Cut-off beror på flertalet parametrar, såsom operativa kostnader per ton och metallpris.
*** Uppskattning av mineralresurser avseende Viscarias A och B-zoner pågår och förväntas senare under vintern 2020/21. Sunstones motsvarande mineralresursuppskattningar från 2015 i enlighet med JORC-2012 koden kvarstår därför t v.

Tabell 1 – Viscaria Mineralresursuppskattning, koppardomänen (2020: 0.8% Cu cut off vid D-zonens koppardomän****).

[Vänligen se bilaga för tabell]
**** För definition avseende cut-off halten se ** ovan. Ingen cut-off användes under 2015 och följaktligen har Viscarias A-B zonernas dagbrott heller ingen cut-off för närvarande, då resursuppdatering för dessa zoner pågår och förväntas offentliggöras senare i vinter 2020/21.

Tabell 2 – Viscaria Mineralresursuppskattning Järnmalmsdomänen (20% Fe cut off)

[Vänligen se bilaga för tabell]

Kommentar rörande D-zonens järnmalmsmineralisering

Viscaria (genom Avalon Minerals Ltd (”Avalon”) vid tiden före Sunstones inträde) marknadsfördes som ett koppar/järnmalms projekt (t ex refereras till ett offentliggörande vid den australiensiska börsen (ASX) per den 26 juni 2013 av Avalon). Järnmalmen togs senare bort av Sunstone i Scoping Study (2015/16), främst till följd av ett vid tidpunkten lågt världsmarknadspris på järnmalm. Sedan dess har järnmalmspriset ökat med cirka 200%. Copperstone introducerar härmed en indikerad såväl som antagen mineralresurs för järnmalm avseende Viscarias D-zon, i enlighet med PERC-2017 regelverket. Preliminära metallurgiska tester som Copperstone-koncernen inhämtat i Australien ger vid handen att ett premiumkoncentrat av järnmalm med upp till 66% järn skulle kunna produceras från D-zonen. Bolaget bedömer därmed att en framtida gruvverksamhet har potentialen att producera upp till 400.000 ton koncentrat årligen med upp till 66% järn som en biprodukt, givet en produktion om 1 Mton hänförlig till D-zonen. Vänligen notera att varken koppar- eller järnmalmsresurser avseende järnmalmsdomänen har i dagsläget beaktats vara del i ett framtida gruvplanering, men att även dessa resurser (enligt PERC-2017 koden) kan komma att påvisa ekonomiskt utvinningsbara om det finns tillgänglig kapacitet i gruvan och/eller metallpriserna håller sig kvar på attraktiva nivåer i framtiden.

Aktuell tolkning av D-zonen – längsprofil (på engelska)

[Vänligen se bilaga för grafik]

“Vi är glada över att ha tagit våra första stabila steg med att påvisa en mineralresursuppgradering i Viscaria-projektet. Mer än 10 000 meter med nya D-zonsborrningar har inkorporerats i den geologiska modellen. Det totala antalet borrmetrar ökade med 25%, vilket resulterat i en 38% ökning av det indikerade mineralresurstonnaget och även en 4% ökning av kopparhalten av indikerad klass. Vårt team har gjort en extraordinär insats med att säkerställa tillförlitligheten i vår geologiska modell samt metodiskt och med tydlighet levererat på varje fas i mineraluppgraderingsprocessen.” kommenterar Prospekteringschef Jari Juurela.

Bakgrund, geologiska aktiviteter samt nästa steg

 • Tidigare uppskattningar av Mineralresurser avseende Viscaria daterades november 2015 och rapporterades i enlighet med JORC-2012 koden.
 • Sedan uppskattningen av Mineralresurser 2015 avseende Viscaria, så har 15 borrhål om totalt cirka 10,2 km kärnborrning genomförts inom D-zonen. Den största delen av dessa 10,2 km, eller cirka 8 km, är hänförligt från Copperstones D-zonskampanjer fas 1 och 2, och cirka 2 km kärnborrades av Sunstone under 2017. Utöver kärnborrningarna som riktats in mot den norra linsen och den södra linsen, har härutöver nu även den centrala linsen identifierats som ett underprospekterat område. Den centrala linsen (upptäckt av Sunstone borrhål VDD0185 som påträffade 10 meter @ 1,2% koppar, inkluderande 5,6 meter @ 1,6% koppar, inkluderande 2,1 meter @ 2,2% koppar) har kommit i fokus efter ett av Copperstone (under 2020) genomfört ett elektromagnetiskt geofysiskt program som resulterat i anomalier som kan testas med kärnborrning.
 • De flesta borrhålen vid D-zonen har placerats i prospekteringssyfte, dvs med målet att utöka resursbasen. Få av hålen kärnborrades innanför mineralresursgränsen från 2015 och som syfte att resursborra befintliga mineraltillgångar.
 • Betydande kemiska resultat för fas 1 (sep 2019-april 2020) om 7,95 km kärnborrning har erhållits från ALS laboratorium och offentliggjorts av Copperstone vid fyra tillfällen (vänligen se www.copperstone.se). Ett borrhål som utmärker sig från fas 1 är VDD0213 som påträffade ovanligt hög kopparkoncentration (0,6 meter vid 20% koppar*****) och denna upptäckt skulle kunna vara relaterat till ett annorlunda mineraliserat system. Detta tillsammans med andra intressanta resultat har medfört att Bolaget uppdaterat sin geologiska modell avseende D-zonen, och D-zonens mineralisering bedöms vidare vara öppen i samtliga riktningar.
 • Kärnborrningskampanj fas 2 på Viscaria har framgångsrikt avslutats och Oy Kati Ab såväl som Arctic Drilling Company Ltd har nu, temporärt, lämnat Viscaria.
 • Bolaget uppdaterar för närvarande A/B zonens uppskattade mineralresurser och förväntas offentliggöra resultaten senare under innevarande vinter (2020/21), efter en komplett analys av såväl fas 1 som fas 2 från kärnborrningskampanjerna 2019/2020.
 • Copperstone arbetar för närvarande med att analysera fas 2 uppgående till ca 9 km kärnborrning, vilka genomförts efter det att fas 1 avslutades i april 2020. Bolaget förväntar sig offentliggöra information kring samtliga delar av fas 2 borrkampanj någon gång under det första kvartalet 2021, inklusive nästa steg.

***** Verklig bredd inte känd.

Uppskattning av Mineralresurser och Metodologi

Den nya uppskattningen av mineralresurser och tolkningen av kopparmineraliseringen i järnmalm har förblivit oförändrad sedan uppskattningen av Mineralresurser från år 2015. Underliggande parametrar, däremot, har modifierats i enlighet med ny information.

Den s k scoping study för Viscaria har senast uppdaterats i april 2016. Studien inkluderade dagbrott såväl som underjordsgruva, gruvdesign och processdesign med erforderlig nivå på metallurgiska tester. Övriga aspekter såsom geotekniska studier, design på infrastruktur på platsen, projektledning, investeringskostnad och operativa kostnader analyserades i scoping study. Ej heller inom dessa parametrar identifieras några större förändringar visavi scoping study. Uppskattningen av Mineralresurser rapporterar liknande halter men med kraftigt ökade tonnage. Som en följd härav, kan man anse att Bolaget har påvisat att rapporterade mineralresurser har rimliga utsikter för en framtida ekonomisk utvinning, till och med en utökad konfidensgrad i förhållande till scoping study. Notera att uppskattningen av Mineralresurser inte utgör en uppdatering av Scoping Study. Följaktligen har ingen gruvdesign för ny dagbrottsgruva eller underjordsgruva färdigställts för denna uppskattning av Mineralresurser, utan kommer att offentliggöras i samband med offentliggörandet av genomförbarhetsstudien som pågår.

I syfte att efterleva reglerna för Mineralresurspresentation, såsom stipuleras enligt PERC-koden 2017, vänligen se vidare på Bolagets hemsida www.copperstone.se Technical reports, där det framgår att det är nödvändigt att påvisa att rapporterade mineralresurser har rimliga utsikter för en ekonomisk utvinning givet uppsatta antaganden kring framtida brytning.

Ytterligare detaljer och information kring mineralresursuppskattningen framgår av rapporten “Mineral Resource Inventory Report November 2020” som (på engelska språket) kommer att återfinnas på Bolagets hemsida www.copperstone.se under For Investors / Technical reports.

För mer information, vänligen kontakta VD Michael Mattsson på +46 (0) 705 – 739 777. michael.mattsson@copperstone.se info@copperstone.se eller www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 8 december 2020 klockan 08:15 CET.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett prospekteringsbolag som bildades 2006. Under 2019 förvärvades Viscaria-fyndigheten i Kiruna och därmed reviderades bolagets strategi. Målsättningen är att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan. Fyndighetens höga kopparhalt och geografiska placering innebär goda förutsättningar att bli en nyckelleverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar till kunder som driver den globala förändringen mot ett elektrifierat samhället. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB. (M.Sc. Mining Engineering).  Lindholm är Fellow AusIMM och medlem av Fennoscandian Association for Metals and Mining Professionals, FAMMP, och har över 35 års erfarenhet av prospektering efter mineralfyndigheter i Sverige och utomlands och är kvalificerad person i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Stockholm regler. Thomas Lindholm godkänner att information inkluderas såsom förekommer.

PERC-2017 efterlevnad avseende mineralresurser har presenterats av Jari Juurela (Copperstones Prospekteringschef och kompetent person), utvärderats och reviderats av Chris Grove (oberoende kompetent person) vid Measured Group i dAustralien.

Framåtblickande uttalanden

Pressmeddelanden, presentationer och publika kommentarer som Bolaget och dess ledande befattningshavare gör kan innehålla vissa uttalanden eller uttryck rörande förväntningar och antaganden, vilka är framåtblickande uttalanden och vilka relaterar till bland annat tolkningar av prospekteringsresultat vid ett specifikt datum och Bolagets föreslagna strategi, planer och mål eller till förväntningar eller avsikter av Bolagets ledade befattningshavare. Sådana framåtblickande och tolkade uttalanden inkluderar kända och okända risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer bortom Bolagets kontroll som kan medföra att Bolagets faktiska prestationer kan vara materiellt olika från sådana tolkningar och framåtblickande uttalanden. Följaktligen bör läsaren inte förlita sig på några tolkningar eller framåtblickande uttalanden; och med undantag av vad som krävs enligt börsreglerna på NASDAQ First North Growth Market (Stockholm) för börsnoterade bolag eller enligt tillämpliga lagar, accepterar inte Bolaget någon skyldighet att sprida uppdateringar eller revideringar av sådana tolkningar eller framtidsinriktade uttalanden. Företaget kan tolka om resultaten hittills eftersom status för sina tillgångar och projekt förändras med tidsutgifter, metallpriser och andra påverkande omständigheter.