Copperstone Resources säkrar finansiering

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources säkrar finansiering

I syfte att tillvarata momentum i Copperstoneprojektet och som en naturlig
uppföljning på det tidigare idag offentliggjorda strategiska initiativet genom
förvärvet av tillgångar från Inlandsinnovation kan Copperstone Resources AB
(nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) nu meddela att Bolaget säkrat
finansiering om 2 mkr i form av en lånefacilitet från ett par kvalificerade
investerare. 

”Bolaget kan nu med arbetsro förbereda teknisk beskrivning inför ansökan om
bearbetningskoncessioner Granliden samt fullfölja de fördjupade analyserna av
Svartliden. Utöver arbetet med en bedömning av mineraltillgången på Svartliden
och koncessionsansökan påbörjas en inledande scoping-studie för projektet. Den
finansieringsplan som nu gäller torde vara tillräcklig för resterande del av
räkenskapsåret, inkluderat likviden för förvärvet av portföljen av lån och
aktier i Nordic Iron Ore AB.” säger VD Per Storm. 

Lånet löper från den 15 augusti 2016 och har en löptid på 4-5 månader med en
rak ränta om 1,35% per månad. Bolagets styrelse bedömer villkoren som
marknadsmässiga. 

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.