Copperstone Resources säkrar finansiering

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources säkrar finansiering

I syfte att tillvarata momentum i borrprogrammet och att kvalitetssäkra
borranalyserna ytterligare samt att förbereda teknisk beskrivning inför ansökan
om bearbetnings-koncessioner kan Copperstone Resources AB (nedan ”Bolaget”)
idag meddela att Bolaget säkrat finansiering av Copperstoneprojektet om 3 mkr i
form av lånefaciliteter från ett antal kvalificerade investerare och ett par
huvudägare. 

”Bolaget är inne i ett synnerligen spännande skede och välkomnar denna
finansiering. Den finansieringsplan som nu gäller och som inbegriper lösen av
utestående teckningsoption i maj torde vara tillräcklig för de kommande 12
månaderna. Syftet med arbetet kommande år är en mineraltillgångsbedömning,
koncessionsansökan inklusive provanrikningsförsök och inledande scooping-
studier för hela eller delar av projektet samt intensifierade
partnerdiskussioner.” säger VD Per Storm. 

Lånet har en löptid på 12 månader och en ränta om 14 % och löper från och med
den 8 januari 2016. Bolagets styrelse åtar sig att (inom ramen för
aktiebolagslagen och andra tillämpliga regelverk), verka för att Långivarna
bereds möjlighet att teckna aktier i Bolaget mot betalning i form av kvittning
mot, efter Långivarens eget val, hela eller delar av lånet inklusive upplupen
ränta i samband med ordinarie årsstämma 2016. Teckningskursen för denna
kvittningsemission skall i sådan emission uppgå till aktiekursen beräknad som
ett volymvägt snitt av kursen de närmaste 20 dagarnas innan stämman med en
rabatt om tio procent (10 %) för utgivande av aktier snarast efter stämman. 

Advokatfirman Lindahl har varit juridisk rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.