Copperstone Resources: Teknisk rapport för Svartliden och sista förberedelser inför djupborrning

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources: Teknisk rapport för Svartliden och sista förberedelser
inför djupborrning

Copperstone Resources AB (Copperstone eller Bolaget) publicerar härmed den
tekniska rapporten av arbetet med att kartlägga och modellera de identifierade
omvandlingszonerna på Svartlidenområdet. Slutsatserna understödjer den hypotes
som tidigare successivt verifierats och hypotesen stärks nu även av
identifierade mineraler (såsom sericit och magnetkis) i borrkärnor som genom
mikroskopering av tunnslip kunnat verifieras. 

Under de tre senaste månaderna har en detaljerad genomgång av 56 borrhål (c:a 7
000 m borrkärnor) från Svartlidenområdet genomförts av vårt internationella
geologteam. En analys av strukturella data, phylliska omvandlingsmönster samt
identifiering och kartläggning av en phreatomagmatisk breccia-zon har
genomförts. Detaljerad 3D-modellering (se bilagd rapport) har skapat ett antal
gemensamma vektorer som indikerar potentialen att finna en blind (icke
gående-i-dagen) koppar-guld-zink porfyrmineralisering mot djupet. 

Svartlidenmineraliseringen befinner sig huvudsakligen i gångar med
magnetkis-kopparkis. Hypotesen är att fluider (vätska/gas vid hög temperatur
och högt tryck) fångats in under ett täcke av phylliskt omvandlat berg i
samband med en underliggande uppåtgående granitliknande intrusion. En dynamisk
brecciering (sönderbrytning av berget) har resulterat i utvecklingen av en
rör-liknande breccia-zon och efterföljande disseminering av viss mineralisering
in i den icke-omvandlade omgivande berggrunden. Pågående kartering och
modellering av den närliggande guld- och zink-rika Eva mineraliseringen söder
om Svartliden har så här långt kompletterat den dynamiska modellen. 

För närvarande planeras ett borrprogram om tre borrhål, om vardera cirka 800
meter, att inledas i februari. Det första hålet tar sikte på den förväntade
mineraliserade zonen under den phyilliska omvandlingen och borras mot
nordnordost (NNE). Det andra hålet planeras för närvarande från Svartliden in
under EVA mot sydsydväst (SSW) Placering av det tredje hålet kommer att avgöras
utifrån resultaten av de inledande hålen. Borrningarna kommer att kompletteras
med borrhålskameraundersökningar och geofysiska undersökningar. Efter
borrningarna på Svartliden planeras en liknande analys och borrkampanj avseende
Granliden och Granliden södra, då flera viktiga karaktäristika sammanfaller -
såsom den ytnära storleken på mineraliseringen och höga halter i borrkärnor på
djupet. 

”Copperstoneprojektet, med Svartliden/EVA först ut, anser vi utgör Nordens mest
intressanta prospekteringsprojekt. Bolaget har, tillsammans med sitt
internationella team, genomfört en stor mängd arbeten i syfte att säkerställa
riktigheten i hypotesen och därmed upptäcka en blind kopparguld
porfyrmineralisering. Vi är, tillsammans med berörda, våra finansiärer inte
minst, redo för prospektering som kan komma Norrbotten och Sverige till gagn
under en mycket lång tid och samtidigt skapa rubriker långt utanför Sveriges
gränser.” säger VD, Per Storm, i en kommentar. 

För ytterligare information, se www.copperstone.se eller kontakta Per Storm, VD
Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstone-projektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets
kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.