COPPERSTONE RESOURCES: TIDIGARELÄGGER PUBLICERING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

COPPERSTONE RESOURCES: TIDIGARELÄGGER PUBLICERING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget,
med anledning av offentliggörandet av kapitalanskaffningen, tidigarelägger
publiceringen av Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2016 och tillhörande
kvartalsrapport avseende det fjärde kvartalet 2016 från den 19 februari 2017
till den 6 februari 2017. 

För ytterligare information, se www.copperstone.se eller kontakta Per Storm, VD
Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. 

 Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 30 januari 2017 kl 0815 CET. 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser.