Copperstone Resources: Uppdatering av arbeten vid Copperstoneprojektet, december 2015

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources: Uppdatering av arbeten vid Copperstoneprojektet,
december 2015

Copperstone Resources AB redovisar inledande utvärdering arbeten vid Sandberget
300 i den pågående borrkampanjen på Copperstoneprojektet (se Operational Update
December 2015 enligt Bilaga eller på Bolagets hemsida samt). 

Borrkampanjen pågår och analysresultat erhålls fortlöpande. Okulär inspektion
av kärnor från borrning på nästkommande område, Sandberget 200, är uppmuntrande
med tydliga mineraliseringar. Bolaget återkommer med ytterligare resultat så
snart sådana erhållits och utvärderats. 

”Den inledande utvärderingen av området Granliden/Sandberget 300 stödjer den
grundläggande hypotes som borrningarna avsåg att undersöka dvs att området
utgörs av en koppar-silvermineralisering med hydrotermalt ursprung och med en
bred nordöstlig-sydvästlig trend. Resultaten verifierar antagandena och tyder
på en mineralisering med zoner av höga Cu-Ag halter omgivna av större zoner med
lägre halter. Detta förstärker ytterligare vår bedömning av projektet som en
stor kopparmineralisering.” säger Per Storm i en kommentar. 

Analyserna i rapporten har utförts av det ackrediterade laboratoriet ALS Global
med metoderna ME-MS61 kompletterade med Cu-OG62 samt Zn-OG62 för halter över 1
% Cu respektive Zn, guld har analyserats med Fire Assay metoden Au-AA23.
Certifierade standards har satts in ibland proverna för att kontrollera
analyskvalitén. Utfallet av analyserna kan med rimlig säkerhet användas som
grund för de preliminära slutsatser som ger i rapporten. 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets
kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB. Bilaga Operational Update December 2015.