Copperstone Resources: Uppmuntrande analysresultat från borrningar på Copperstoneprojektet.

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources: Uppmuntrande analysresultat från borrningar på
Copperstoneprojektet.

Copperstone Resources AB redovisar analysresultaten från de första två hålen
(COS15340 & COS15341) i den pågående borrkampanjen på Copperstoneprojektet.
Borrhålens placering i förhållande till planlagda samt existerande borrhål
framgår av kartan nedan (resultaten från COS15342 förväntas inom kort).
Analysresultaten framgår av bifogad tabell. I det första hålet (COS15340)
håller de bästa sektionerna, räknat längs kärnan, över en sträcka av hela 15,2m
0,55 % koppar samt 5 g/t silver, inklusive en sektion på över 4m med 1,68 % Cu
och 15 g/t Ag och längre ner i samma hål återfinns en sektion med 0,53 % Cu och
3,3 g/t Ag längs en sträcka av 7m. I hål nr 2 (COS15341) håller den bästa
sektionen räknat längs kärnan 0.67 % koppar samt 4 g/t silver över en sträcka
av 29m (stupningen på mineraliseringen är i dagsläget inte säkerställd, därför
anges tills vidare inte horisontell bredd). 

Borrkampanjen pågår och analysresultat erhålls fortlöpande. Bolaget återkommer
med ytterligare resultat så snart sådana erhållits och analyserats. 

”Dessa första analysresultat förstärker ytterligare vår bedömning av projektet
som en stor kopparmineralisering. I synnerhet resultaten från COS15341 ligger i
övre delen av våra förväntningar och båda hålen ligger i linje med den
bedömning som ligger till grund för det presenterade ”exploration target” om 60
till 100 Mton vid 1,0 till 1,2 % kopparekvivalenter och innebär ett stort steg
mot en mineraltillgångsbedömning.” säger Per Storm i en kommentar. 

Analyserna har utförts av det ackrediterade laboratoriet ALS Global med
metoderna ME-MS61 kompletterade med Cu-OG62 samt Zn-OG62 för halter över 1 % Cu
respektive Zn, guld har analyserats med Fire Assay metoden Au-AA23.
Certifierade standards har satts in ibland proverna för att kontrollera
analyskvalitén. 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets
kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.