Copperstone Resources utökar Viscaria-projektet

Kiruna 20 september, 2021

Baserat på framgångsrika kärnborrningar samt det generella läget på kopparmarknaden har Copperstone Resources AB (publ) idag reviderat och utvidgat den totala resurs- och produktionsambitionen för återöppnandet av Viscaria koppargruva i Kiruna, Sverige. Företaget utför nu, i fasen för genomförbarhetsstudie, en modellering och planering för en ökad årlig gruvdrift till 3 Mton, jämfört med tidigare antaganden om 2 Mton. Den beräknade årliga nettovinsten efter utökningen bedöms därmed stiga från 400 MSEK till cirka 850 MSEK. Det totala investeringsbehovet beräknas öka från 1 500 MSEK till cirka 3 000 4 000 MSEK. Återöppnandet av Viscaria förutsätter en framgångsrik konvertering av mineraltillgångar till reserver, ett godkänt miljötillstånd samt finansiering. Ambitionen att lämna in ansökan till mark- och miljödomstolen har därför tidsbestämts till det första kvartalet 2022.

”Det är mycket glädjande att vi successivt gör framsteg i återöppnandet av Viscaria-gruvan och att de samlade laginsatserna och de lovande marknadsförhållandena har möjliggjort ett bättre och mer omfattande projekt än vi tidigare planerat för. Vårt växande team av experter hittar dessutom ständigt nya lösningar som ger en mer optimerad och mer hållbar produktion”, kommenterar VD Anna Tyni.

Copperstones styrelses övergripande avsikt med en utökning av Viscaria-projektet bygger på solida indikationer på utökade mineraltillgångar i den pågående prospekteringsverksamheten samt den gynnsamma kopparmarknaden, med utsikter för en långsiktig obalans mellan utbud och efterfrågan. En förutsättning för en utökad gruvdrift är fortsatta prospekteringsframgångar och företagets förmåga att konvertera antagna och indikerade mineraltillgångar till högre kategorier och på så sätt säkra gruvans livslängd.

Reviderad och utökad gruvverksamhet

  • De senaste borrningarna i Viscaria har redovisat positiva resultat från B-zonens södra fyndighet där endast tidigare begränsade, enligt internationell standard godkända, mineralresurser hittills har säkrats. Följaktligen kommer Copperstone även att inkludera dessa mineraltillgångar i kommande mineralresursuppdatering. Copperstone har reviderat sin geologiska modell och räknar nu med att prospekteringsmålet för Viscaria kommer att nå 89-109 Mton kopparförande berg på medellång sikt (3-5 år), vilket vid en kopparhalt om 1,11-1,13% motsvarar 1 000 000 – 1 200 000 ton koppar (för närvarande 727 000 ton )1. Se bifogad geologiska summering.
  • Gruvmodellen bygger på en kombination av dagbrott och underjordsbrytning samt en livslängd för gruvan på minst 10 år. 2
  • Det nya scenariot inkluderar initialt en ökad årlig gruvproduktion och anrikningskapacitet till 3 Mton, med en möjlighet att öka kapaciteten ytterligare till 5 Mton. Det utvidgade scenariot beräknas öka den totala investeringen (CapEx) till 3 000–4 000 MSEK. Företaget undersöker också möjligheterna att inkludera gråbergsdeponier och anrikningssanden i produktion, speciellt under produktionsupprampningen. Den extra investeringen för att utöka anläggningen från 3 Mton till 5 Mton är inte försumbar, men anses vara finansiellt försvarbar.
  • Den totala produktionen av koppar i koncentrat beräknas till 30 000 ton per år.
  • Projektets beräknade produktionskostnader väntas uppgå till 3 900 USD/ton (inklusive biprodukter) med ett uppdaterat antagande om kopparpris om 9 000 USD/ton.
  • Den årliga nettovinsten, vid full produktion, bedöms uppgå till cirka 850 MSEK.3 Företagets tidigare offentliggjorda bedömning om nettovinst vid full produktion uppgick till cirka 400 MSEK och en total investering inför produktionsstart (capex) på 1 500 MSEK, uppskattade produktionskostnader om 3 600 USD/ton och ett kopparpris på 7 000 USD/ton.4
  • Tidpunkten för att lämna in ansökan om miljötillstånd till mark- och miljödomstolen har nu tidsbestämts till första kvartalet 2022.

För mer information, se vidare bifogad geologisk sammanfattning om Viscarias kopparprojekt samt en uppdaterad företagspresentation på Copperstones webbsida: www.copperstone.se.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 20 september kl. 08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta Anna Tyni (VD) anna.tyni@copperstone.se eller info@copperstone.se.

OM COPPERSTONE RESOURCES
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.


1 Se vidare bifogad geologisk sammanfattning om Viscarias kopparprojekt och företagets scoping study från 2015/16.
2 Se vidare företagets scoping study från 2015/16.

3 Baserat på konsekventa antaganden och specifikt reviderade antaganden, se vidare pressmeddelandet från den 20 november 2021 om antaganden och målsättning.
4 Baserat på konsekventa antaganden och specifikt reviderade antaganden, se vidare pressmeddelandet från den 20 november 2021 om antaganden och målsättning.