Copperstone uppdaterar kring miljötillståndsansökan för Viscaria-gruvan

Kiruna 5 juli 2022

Den 30 mars 2022 lämnade Copperstone Resources AB (publ) in ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt inför återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Enligt tidplan och förväntan har bolaget nu fått återkoppling från mark- och miljödomstolen och en rad remissinstanser avseende kompletteringar av ansökan. Copperstone kommer under de närmaste månaderna att arbeta igenom och lämna in dessa kompletteringar till domstolen i september 2022.

Det känns väldigt bra att processen löper på som förväntat och att domstolens begäran om kompletteringskrav från dessa remissinstanser nått fram och inkommit till oss. Begäran om kompletteringar är ett helt normalt steg i en process som denna och möjliggör att vi får en så komplett ansökan som möjligt. SGU (Sveriges geologiska undersökning) och Länsstyrelsen i Norrbottens län har varit tydliga i sin återkoppling och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) avser att inkomma med kompletteringar före den 7 juli. Havs- och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har kommunicerat att de inte avser komma med några krav på kompletteringar i det här skedet”, säger Copperstones Miljö- och Hållbarhetschef Anders Lundkvist.

När Copperstone har lämnat in kompletteringarna till ansökan i september bedömer mark- och miljödomstolen om ansökan kan anses som komplett. När ansökan uppfyller kraven kommer den att kungöras. Copperstone arbetar för att en kungörelse ska kunna ske under hösten 2022.

Copperstones miljötillståndsansökan, inklusive bilagor och kompletteringar finns tillgänglig i sin helhet på Copperstones hemsida https://copperstone.se/sv/miljotillstand/

För mer information, vänligen kontakta

Anders Lundkvist (Miljö- och Hållbarhetschef) anders.lundkvist@copperstone.se

Anna Tyni (VD) anna.tyni@copperstone.se eller info@copperstone.se

OM COPPERSTONE RESOURCES
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.