Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Pressmeddelande

Kiruna 31 januari 2022

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har beslutat att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 130 miljoner kronor (den Riktade Nyemissionen”).

Copperstone offentliggör avsikten att genomföra en riktad nyemission av aktier om cirka 130 miljoner kronor till institutionella och kvalificerade investerare med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2021. Copperstone har uppdragit åt Arctic Securities AS, filial Sverige att utreda förutsättningarna att genomföra den Riktade Nyemissionen vilket kommer att påbörjas omedelbart.

Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Styrelsen för Copperstone har övervägt möjligheterna att anskaffa kapital genom en företrädesemission, men anser att Bolaget bör ta tillvara på möjligheten att anskaffa kapital på ett tids-, kostnads- och resurseffektivt sätt nu, inför det förestående inlämnandet av Bolagets miljöansökan i mars 2022. Då miljöansökan och det arbete som följer är resurskrävande, ser Bolaget en riktad emission vid denna tidpunkt som ett väl valt tillfälle och tillvägagångssätt för att stärka utgångspunkten för kommande dialoger med intressenter och samarbetspartners under det kommande året. Vidare bedömer styrelsen det som positivt att diversifiera Bolagets ägarbas. Styrelsens samlade bedömning är att skälen för att genomföra den Riktade nyemissionen på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln, att ge ut aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägare intresse.

Den Riktade Nyemissionen förutsätter att Copperstones styrelse beslutar att emittera nya aktier, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln på Nasdaq First North Growth Market påbörjas den 1 februari 2022. Styrelsen kan när som helst besluta att avbryta, förkorta eller förlänga (med beaktande av den tidsram som följer av Bolagets offentliggörande av bokslutskommuniké den 4 mars 2022) det accelererade bookbuilding-förfarandet samt helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Nyemissionen.

Tillförd likvid från den Riktade Nyemissionen avses accelerera fortsatta investeringar i inför ett miljötillståndsgodkännande för att Bolaget ska vara väl förberett inför ett återöppnande av Viscaria gruvan i Kiruna. Ett prioriterat investeringsområde är kärnborrning i Viscaria-området i syfte att säkerställa och utöka mineraltillgångarna.

Rådgivare
Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Copperstone.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Anna Tyni på +46 (0) 70 – 561 46 11
E-post: anna.tyni@copperstone.se

Styrelseordförande Jörgen Olsson på +46 (0) 703 – 420 570
E-post: jorgen.olsson@deciso.se

info@copperstone.se eller www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 31 januari 2022 kl. 19:30 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Copperstone Resources AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Copperstone Resources AB (publ), Arctic Securities AS, filial Sverige eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Copperstone har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Om Copperstone
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Moderbolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.