Copperstones miljötillståndsansökan kungjord

Copperstone Resources AB (publ) meddelar idag att Mark- och miljödomstolen (MMD) vid Umeå tingsrätt har kungjort bolagets ansökan om miljötillstånd för en återöppning av Viscariagruvan i Kiruna. Kungörelsen innebär att MMD bedömer ansökan vara komplett för att kunna prövas. Datum för huvudförhandling är inte fastställt.

”Vi ser fram emot den fortsatta handläggningen av målet vid mark- och miljödomstolen. Vi hoppas att huvudförhandlingen kan hållas runt årsskiftet. Det skulle möjliggöra en produktionsstart av Viscariagruvan mot slutet av 2025”, säger Copperstones vd Henrik Ager.

Nu påbörjas den s k skriftväxlingen då synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen kan ges in till MMD varefter Copperstone ges möjlighet att besvara dessa. Tiden för skriftväxlingen löper tills augusti 2023.

Sedan Copperstone den 30 mars 2022 lämnade in ansökan om miljötillstånd har Copperstone vid tre tillfällen kompletterat ansökan. Copperstones handlingar i ärendet publiceras på bolagets hemsida under fliken Tillståndsportalen https://copperstone.se/tillstandsportal/miljoansokan/