Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

Copperstone Resources AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016


 -- Nettoomsättningen under perioden uppgick till 24 (5) KSEK varav för andra
   kvartalet till 0 (0) KSEK.

 -- Periodens resultat före skatt uppgick till -3313 (-5899) KSEK varav för
   andra kvartalet -2079 (-2634) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var
   -0,02 (-0,08) SEK varav för andra kvartalet -0,01 (-0,04) KSEK.

 -- Kassaflödet under perioden var -2913 (1694) KSEK varav för andra kvartalet
   3224 (2262) KSEK.

 -- Vid periodens utgång fanns 4864 (3372) KSEK i likvida medel. 

 -- Balansomslutningen vid periodens slut var 39684 (26106) KSEK. 

 -- Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 25216 (3376)
   KSEK. Under perioden har 2744 (0) KSEK aktiverats och under andra kvartalet
   har 1193 (0) KSEK aktiverats.

 -- Bolaget rapporterade mineraltillgångarna för Granliden och Granliden södra
   (undersökningstillstånden Sandberget 200 och 300) och har publicerat den
   JORC-kompatibla rapport som ligger till grund för bedömningen.

 -- Av Bolagets utestående lån från december 2015 om 3 000 KSEK konverterade
   långivarna 2 500 KSEK.

 -- Under perioden löpte optionsprogrammet TO4B ut och inbringade 6 584 KSEK
   före emissionskostnader.

 -- Bolaget genomförde en riktad nyemission till ett antal kvalificerade
   investerare om 3 600 KSEK.

 -- Regeringen beslutade att återförvisa ärendet om bearbetningskoncession för
   Eva-förekomsten till Bergsstaten, som tidigare tillstyrkt Bolagets ansökan,
   för förnyat beslut.Väsentliga händelser efter periodens utgång

 -- Bolaget förvärvade ett utestående lån på 13 600 KSEK samt 1 971 887 aktier
   i Nordic Iron Ore av Inlandsinnovation för totalt 7 500 KSEK.

 -- Bolaget tog upp ett lån om 2 000 KSEK från ett antal kvalificerade
   investerare.

 -- Bolaget inledde fortsatta fältarbeten på Svartlidenområdet.

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.