Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 24 (5) KSEK varav för andra kvartalet till 0 (0) KSEK.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -3313 (-5899) KSEK varav för andra kvartalet -2079 (-2634) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,02 (-0,08) SEK varav för andra kvartalet -0,01 (-0,04) KSEK.
 • Kassaflödet under perioden var -2913 (1694) KSEK varav för andra kvartalet 3224 (2262) KSEK.
 • Vid periodens utgång fanns 4864 (3372) KSEK i likvida medel.
 • Balansomslutningen vid periodens slut var 39684 (26106) KSEK.
 • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 25216 (3376) KSEK. Under perioden har 2744 (0) KSEK aktiverats och under andra kvartalet har 1193 (0) KSEK aktiverats.
 • Bolaget rapporterade mineraltillgångarna för Granliden och Granliden södra (undersökningstillstånden Sandberget 200 och 300) och har publicerat den JORC-kompatibla rapport som ligger till grund för bedömningen.
 • Av Bolagets utestående lån från december 2015 om 3 000 KSEK konverterade långivarna 2 500 KSEK.
 • Under perioden löpte optionsprogrammet TO4B ut och inbringade 6 584 KSEK före emissionskostnader.
 • Bolaget genomförde en riktad nyemission till ett antal kvalificerade investerare om 3 600 KSEK.
 • Regeringen beslutade att återförvisa ärendet om bearbetningskoncession för Eva-förekomsten till Bergsstaten, som tidigare tillstyrkt Bolagets ansökan, för förnyat beslut.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • Bolaget förvärvade ett utestående lån på 13 600 KSEK samt 1 971 887 aktier i Nordic Iron Ore av Inlandsinnovation för totalt 7 500 KSEK.
 • Bolaget tog upp ett lån om 2 000 KSEK från ett antal kvalificerade investerare.
 • Bolaget inledde fortsatta fältarbeten på Svartlidenområdet.

VD ord
Copperstoneprojektet fortsätter att utvecklas mycket positivt. Den mineraltillgång för Granlidenområdet Bolaget presenterade i april innebär att en stor framgång och innebär att projektet tagit ett viktigt steg framåt. Bolaget gått från att ha identifierat en stor potential till att ha realiserat mineraltillgångar med ett mycket stort värde. På Svartlidenområdet har arbetet pågått under sommaren och där har tempot i utvecklingen ökat i och med att fältarbeten påbörjats i mitten av augusti. Under sommaren och hösten kommer arbetena på Svartliden generera resultat och utvärderas parallellt med att arbetet med en koncessionsansökan för Granlidenområdet intensifieras.

Jag vill gärna nämna projektets fördelaktiga situation såväl ur transportsynpunkt som det faktum att det ingår i en speciell geologisk formation av internationell klass. Den geologiska modellens stadigt positiva utveckling ger oss dessutom anledning att tro att projektområdet är underprospekterat.

Regeringen återförvisade under perioden ärendet om koncession för Eva-förekomsten. Det är vår uppfattning att Bergsstatens tidigare förordande om koncession torde kvarstå.

Bolaget förvärvade under sommaren Inlandsinnovations investeringar i Nordic Iron Ore (NIO). Förvärvet omfattade en större aktiepost samt ett femårigt lån om 10 000 KSEK. Vår uppfattning är att detta förvärv har stora möjligheter att på sikt bli en mycket god affär. På kort sikt betraktar vi investeringen i NIO som rent finansiell. NIO har många komparativa fördelar: produkter av världsklass, utmärkt logistik, samtliga nödvändiga tillstånd erhållna och en förväntad låg produktionskostnad. I jämförelse med liknande pågående järnmalmsprojekt framstår NIO som synnerligen attraktivt.

Kopparpriserna har under de senaste sex månaderna i stort sett legat på en stabil nivå runt 4800 $ per ton. Vår bedömning är att detta utgör ett golv för priserna då detta bedöms vara produktionskostnaden för marginalproducenterna. Vissa större producenter har även skurit ned produktionen i syfte att uppnå en bättre kostnadsstruktur. På några års sikt anser vi att denna prisnivå inte motiverar ytterligare investeringar i kapacitet varför vår bedömning är att priset på koppar kommer att öka i takt med stor global efterfrågan, inte minst inom bygg, shipping och elektriska applikationer som t ex elbilar. Zinkpriserna har glädjande nog redan ökat med c:a 30 % under de senaste sex månaderna. Järnmalmspriserna har återhämtat sig under samma period och på sikt talar detta för att ett högkvalitativt gruvprojekt som NIO har framtiden för sig.

Per Storm
Verkställande Direktör

Kommande rapportdatum
24 november 2016: publicering niomånadersrapport och Q3-rapport
19 februari 2017: publicering bokslutskommuniké 2016 och Q4-rapport 2016

Rapporten i sin helhet finns bifogad.

Arvidsjaur den 31 augusti 2016

Styrelsen

Frågor besvaras av:
Per Storm, Verkställande direktör
Copperstone Resources AB,
Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd
Tel: 070 – 594 90 24
Email: per.storm@copperstone.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Delarsrapport Q2 2016.pdf

Om Copperstone Resources 
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.