Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

Copperstone Resources AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017


 -- Nettoomsättningen under perioden uppgick till 11 (24) KSEK varav andra
   kvartalet 0 (0) KSEK.

 -- Periodens resultat före skatt uppgick till -5 064 (-3 313) KSEK varav för
   andra kvartalet -2 178 (-2 079) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var
   -0,02 (-0,02) varav för andra kvartalet -0,01 (-0,01) SEK.

 -- Kassaflödet under perioden var 1 255 (2 913) KSEK varav för andra kvartalet
   -9 573 (3 224) KSEK.

 -- Vid periodens utgång fanns 3 984 (4 864) KSEK i likvida medel. 

 -- Balansomslutningen vid periodens slut var 48 291 (39 684) KSEK. 

 -- Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 33 271 (25
   216) KSEK. Under perioden har 6 781 (2 744) KSEK aktiverats varav för andra
   kvartalet 4 935 (1 193) KSEK.

 -- Bolaget har annonserat byte av Verkställande Direktör där Per Storm
   kvarstår under uppsägningstiden.

 -- Bolaget har avslutat en borrkampanj om tre (3) djupa borrhål, total 2 611 m
   varvid betydande mineraliseringar har identifierats vid borrningar mot
   djupet vid Svartliden-Eva förekomsterna.

 -- Länsstyrelsen i Norrbotten har tillstyrkt Bolagets ansökan om
   bearbetningskoncession för Eva förekomsten, villkorat av rennäring och
   miljökvalitetsnormer för vatten.Väsentliga händelser efter periodens utgång

 -- Det geologiska expertteamet har utarbetat en teknisk rapport som innefattar
   såväl den aktuella tolkningen från årets djupborrningar på Svartliden/Eva
   som rekommendationer framdeles.

 -- Bolaget har utsett Augment Partners till certified advisor (CA).

 -- Bolaget har genomfört en omstämpling av samtliga 20100 utestående A-aktier
   till B-aktier.

 -- Bergsstaten har återremitterat bearbetningskoncessionsansökan Eva k nr 1
   till Länsstyrelsen för precisering av villkoret avseende rennäring som
   omfattats i tillstyrkan.

 -- Bolaget har säkrat 5,0 mkr lånefacilitet från en kvalificerad investerare,
   vilket innebär ytterligare rörelsekapital tillägnat prospektering.

 -- Bolaget har presenterat en sammanfattning av en teknisk rapport från
   sommaren aktiviteter där bl a 1800 sulfid-ådror mätts via
   borrhålskamerateknik, sk downhole-IP, geokemiska och mineralogiska studier
   som resulterat i mycket goda resultat och nya insikter kring riktning och
   ursprung och givit en mycket god grund för fortsatt utveckling.För ytterligare information, kontakta VD Per Storm, Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se 

Detta dokument innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 23:45 CET. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstone-projektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt fem undersökningstillstånd om cirka 8756
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

Den geologiska informationen i detta meddelande har granskats och godkänts av
Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB. 

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser.